Všeobecné obchodní podmínky ZONER a.s., divize Software

pro prodej softwarových produktů a služeb divize Software (zejména program Zoner Photo Studio, zakázkové fotoprodukty, doplňkové produkty a služby k Zoner Photo Studiu) s platností od
18. 10. 2022

 

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti ZONER a.s., IČO: 49437381, sídlem v Brně, Nové sady 583/18, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 5824, založené podle práva České republiky (dále jen „Zoner“), upravují vztahy mezi Zonerem a Kupujícím v souvislosti s poskytováním softwarových nebo jiných produktů vytvořených a nabízených Zonerem (dále jen „produkt“).

Kontakty Zoneru:

„Kupujícím“ se rozumí spotřebitel nebo organizace, kterému Zoner úplatně poskytuje produkt, přičemž:

 • „Spotřebitelem“ se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Zonerem nebo s ním jinak jedná.
 • „Organizací“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se Zonerem uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná v souvislosti s vlastní podnikatelskou nebo jinou činností, v rámci samostatného výkonu svého povolání anebo jménem či na účet organizace. Pokud Kupující v objednávce uvede identifikační číslo organizace (IČO), bere na vědomí, že se na něj v těchto VOP vztahují pravidla pro organizace. Pokud smlouvu se Zonerem uzavírá fyzická osoba jako zástupce právnické nebo fyzické osoby (například jménem svého zaměstnavatele), pak uzavřením této smlouvy prohlašuje, že má oprávnění za tuto osobu činit právní jednání a přijímat závazky ve smlouvě obsažené.

Informace o produktu a ceně uváděné Zonerem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků platných v ČR, nezahrnují však náklady na doručení.

Kupující bere na vědomí, že konečné ceny produktů mohou být uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Z toho důvodu může v konkrétních případech v konečném součtu cen současně objednávaných produktů docházet k nepatrným rozdílům od prostého součtu uvedených cen.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Není-li Zonerem uvedeno jinak, na případné dárky a jiné bonusy, které Zoner věnuje Kupujícímu k objednávaným produktům, se nevtahuje odpovědnost za vady popsaná níže.

 

2. Objednávka, uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zoner Kupujícímu potvrdí objednávku. Uzavřením smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

Objednávku může Kupující učinit na k tomu určených internetových stránkách Zoneru, v softwarové aplikaci Zoneru či jiným vhodným způsobem, a to zejména poštou, elektronickou poštou, telefonicky či osobně v sídle Zoneru.

Kupující si je vědom, že koupí produktů z obchodní nabídky Zoneru mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log ani jiných zákonem chráněných označení náležících Zoneru či jeho obchodním partnerům, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou ujednáno jinak.

 

3. Doručení produktu

Zoner se zavazuje, že Kupujícímu předá produkt a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo (pokud zahrnuje hmotnou věc) a užívat jej, a to prostřednictvím fyzického předání, sítě internet nebo jiným dohodnutým způsobem, a je-li produktem nebo zahrnuje-li produkt autorské dílo, umožní mu nabýt licenci k jeho užívání. Zoner produkt předá v ujednaném množství, kvalita a provedení budou odpovídat informacím o produktu uváděných Zonerem.

Doručovací doba závisí na povaze objednaného produktu a způsobu dopravy, který si Kupující zvolí. Je uvedena u jednotlivých produktů na internetových stránkách Zoneru nebo v softwarové aplikaci Zoneru.

Povinnost předat produkt Kupujícímu splní Zoner tím, že Kupujícímu umožní s produktem nakládat v místě plnění a Kupujícího o této skutečnosti včas informuje.

Kupující je povinen produkt převzít a zaplatit. Kupující se stane vlastníkem produktu (pokud zahrnuje hmotnou věc) a v případě digitálního obsahu držitelem licence teprve úplným zaplacením kupní ceny Zoneru.

V případě doručení produktu prostřednictvím dopravce je Kupující povinen při přebírání zásilky zkontrolovat spolu s dopravcem její stav (počet balíků, neporušenost přepravního obalu apod.). Kupující je oprávněn nepřevzít zásilku, která neodpovídá smlouvě zejména tím, že je neúplná nebo poškozená. Pokud takovou zásilku Kupující od dopravce převezme, požádá dopravce o uvedení odchylek od smlouvy do předávacího protokolu nebo sepsání reklamačního protokolu. Neučiní-li tak, nemusí brát Zoner na odchylky zřetel.

Je-li produktem digitální obsah a není-li tento současně vázaný na dodání jiné hmotné věci (například datového nosiče), předá Zoner produkt elektronickou cestou. Autorizaci k užívání obsahu poskytne Zoner Kupujícímu ve formě kódu zaslaného e-mailem, dodaného na tiskovině nebo přímým vložením na Zoner účet zvolený Kupujícím, jehož využíváním je podmíněno užívání produktu. Vyžaduje-li digitální obsah přenos nebo instalaci na počítače, umožní Zoner Kupujícímu stažení tohoto obsahu. Osoba, na jejíž Zoner účet Kupující vloží víceuživatelskou licenci, je považována za správce licence.

Je-li Kupujícím Organizace, může Zoner nebo jeho obchodní partner podmiňovat vydání produktu předložením osobního dokladu osoby, která produkt přebírá, nebo plné moci udělené statutárním zástupcem Organizace této osobě (není-li tato osoba sama statutárním zástupcem).

Je-li z důvodů na straně Kupujícího nutné produkty doručit opakovaně nebo jiným způsobem, než Kupující zvolil v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením produktu, případně s jiným způsobem doručení.

Je-li Kupujícím objednáno doručení produktu mimo země Evropské unie, může doručovaný produkt podléhat clu nebo jiným poplatkům, které se řídí právem země, do které má být produkt doručen. Veškeré takové poplatky hradí Kupující jakožto dovozce. Dodržení případných povinností vyplývajících ze zákonů regulujících dovoz platných v zemi, do které má být produkt doručen, je věcí Kupujícího.

Doklady k produktu, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle Zoner Kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí produktu Kupujícím. Není-li ujednáno jinak, předává Zoner Kupujícímu doklady v elektronické podobě. Daňový doklad je v takovém případě ve formátu PDF a je opatřen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném certifikátu a splňuje veškeré právní náležitosti ČR a směrnice EU.

Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Zoner v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit.

Nepřevezme-li Kupující produkt v dohodnuté době z důvodu na jeho straně, Zoner je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, a Kupující produkt opět nepřevezme, od smlouvy odstoupit a produkt vhodným způsobem prodat jiné osobě. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání produktu z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je Zoner oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. Toto ustanovení se netýká zakázkových produktů obsahujících autorské dílo, na nakládání s nímž nemá Zoner licenci.

 

4. Dostupné způsoby dopravy

Způsob dopravy Cena vč. DPH Poznámka
Předání prostřednictvím internetu zdarma pouze pro software nebo jiný digitální obsah bez hmotného nosiče
Česká pošta – doporučený balíček 79 Kč pouze pro krabicová balení softwaru, příručky, trička
Kurýrní služba PPL – balík 70 Kč pouze pro krabicová balení softwaru, příručky, trička
Česká pošta – doporučený balíček 118 Kč pouze pro zakázkové fotopředměty: fotografie, fotoknihy, fotokalendáře, fotoobrazy
Zásilkovna – výdejní místa 70 Kč pouze pro krabicová balení softwaru, příručky, trička
Zásilkovna - doručení na adresu 109 Kč pouze pro krabicová balení softwaru, příručky, trička
Osobní odběr v sídle Zoneru (Nové sady 18, Brno) zdarma pouze pro krabicová balení softwaru, příručky, trička
 

Ceny dopravy jsou platné pro doručení na území České republiky a již zahrnují případné náklady na kompletaci a zabalení produktu.

 

5. Přijímané platby

Způsob platby Cena vč. DPH
On-line platební kartou zdarma
On-line službou PayPal zdarma
Bankovním převodem zdarma
Hotově nebo kartou na výdejním místě Zásilkovna 25 Kč
Hotově nebo kartou při doručení kurýrem Zásilkovny 25 Kč
Hotově nebo kartou v sídle Zoneru zdarma
Hotově při převzetí zásilky od České pošty 40 Kč
Hotově nebo kartou při převzetí zásilky od PPL 30 Kč
 

Pokud Kupující v objednávce nebo kdykoli poté v Zoner účtu zvolí možnost uložení zvoleného způsobu platby i pro následující objednávky (dostupná jen pro vybrané způsoby on-line platby), uloží Zoner platební údaje Kupujícího na zabezpečeném serveru. Zoner je oprávněn využívat těchto platebních údajů pouze pro úhradu produktů vědomě objednaných Kupujícím.

Zpracování platby za objednávky došlé od Kupujícího prostřednictvím jiné než české nebo slovenské jazykové mutace formuláře nebo platby za využití služby Zoner Pohlednice pro Zoner zajišťuje společnost Zoner Inc., 1275 Shiloh Road NW, Suite 2750, Kennesaw, GA 30144, USA.

 

6. Slevové poukazy a jejich uplatnéní při nákupu

Kupující může během objednávky využít Zonerem vystaveného slevového poukazu, pokud je jeho držitelem, a tím získat slevu z ceny objednávky.

Zoner může poskytnutí slevy odmítnout, pokud je objednávka Kupujícího v rozporu s pravidly uvedenými na slevovém poukazu nebo v dokumentaci k němu přiložené, zejména pokud je poskytnutí slevy vázáno na jiný produkt, než který zákazník objednává, anebo je poukaz mimo období své platnosti.

Slevový poukaz může Kupující uplatnit pouze na takovou objednávku, jejíž hodnota je vyšší než hodnota poukazu. Není-li na poukazu vysloveně uvedeno jinak, je poukaz jednorázový (lze jej využít jen na jednu objednávku).

Slevový poukaz není možné vrátit. Hodnotu poukazu nelze proplatit v hotovosti a je nutné ji vyčerpat v plné výši.

 

7. Výroba zakázkových produktů

Předmětem smlouvy může být produkt vyráběný na zakázku, například tištěný produkt s individuálním obsahem Kupujícího. Součástí objednávkového procesu je v takovém případě předání obrazových dat Kupujícího Zoneru. Obrazová data mají obvykle podobu fotografií Kupujícího vsazených do šablony poskytnuté Zonerem. Kupující je připravuje v k tomu určené softwarové aplikaci Zoneru, prostřednictvím které je zároveň předává Zoneru. Předání obrazových dat Kupujícím je podmínkou pro zahájení výroby produktu Zonerem.

Kupující je povinen před odesláním Zoneru zkontrolovat podobu obrazových dat. Zoner neprovádí jejich kontrolu před vytištěním a neodpovídá ani za zjevné vady vzniklé na straně Kupujícího (např. textové chyby, chybějící části fotografie nebo neodpovídající kvalita fotografie).

Není-li mezi Zonerem a Kupujícím dohodnuto jinak, Zoner započne práce na výrobě produktu až po zaplacení kupní ceny včetně dopravného Kupujícím. Doba výroby je součástí doručovací doby. Doručovací doba počíná běžet v okamžiku zaplacení Kupujícím a trvá maximálně 15 pracovních dnů.

Odpovědnost za zákonnou a etickou nezávadnost použitých fotografií, které jsou součástí obrazových dat, nese výhradně Kupující. Zoner si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu nebo od ní odstoupit s okamžitou účinností, pokud by výroba produktu nebo jeho předání Kupujícímu byly v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami řádného občanského soužití nebo by mohlo způsobit škodu třetí osobě.

Specifická ustanovení pro službu Zoner Pohlednice

Kupující nese plnou odpovědnost za správnost údajů zadaných v aplikaci během tvorby pohlednice, zejména adresy příjemce. Pokud je adresa zadána nesprávně nebo neúplně, Kupující nemá náhradu na náhradu škody v případě nedoručení pohlednice.

Zoner odpovídá za bezchybnou výrobu pohlednice a její včasné předání poštovnímu přepravci (zejména Česká pošta, s. p., a další zahraniční dopravci). Zoner nenese žádnou zodpovědnost za zpoždění nebo nedodání zásilky z důvodu na straně přepravce.

Kupující bere na vědomí, že čas doručení pohlednice uváděný na webových stránkách služby a v aplikaci je pouze orientační a nelze na jeho základě vymáhat finanční kompenzaci. Pohlednice Zoner podává k odeslání nejpozději druhý pracovní den po doručení obrazových dat Kupujícím.

Kupující nemá nárok na náhradu přímé, nepřímé ani jakékoliv jiné škody vzniklé nedoručením, zpožděným doručením adresátovi nebo poškozením pohlednice během přepravy. V případech náhrad garantovaných zákonem cena této náhrady nepřesáhne cenu zaplacenou Kupujícím za poskytnutí služby.

Za výrobu a odeslání pohlednic poskytovaných zdarma v rámci marketingových akcí nebo dárků nelze vymáhat finanční ani jinou náhradu.

Cena a podmínky služby Zoner Pohlednice se mohou měnit bez předchozího upozornění.

 

8. Specifické podmínky pro domácí a komerční termínované (předplacené) licence programu zoner photo studio

Objednání a aktivace

 • Termínovanou licenci si může Kupující objednat na časové období nabízené Zonerem. Období platnosti licence začíná běžet v okamžiku aktivace a končí ve stejný čas posledního dne objednaného období.
 • Licence se aktivuje vložením na Zoner účet (v případě víceuživatelských licencí jde o Zoner účet správce licence).
 • V závislosti na způsobu platby, který si uživatel zvolí v objednávce, uskuteční Kupující platbu za objednanou licenci buď předem na celé objednané období (např. rok) anebo v pravidelných dílčích intervalech, na které je objednané období rozděleno (např. měsíc nebo čtvrtletí), a to před začátkem každého takového intervalu s využitím Zonerem nabízených způsobů platby.
 • Licence je vázána na Zoner účet Kupujícího. Jednouživatelskou licenci ani licenci s rodinným rozšířením není možné předat jiné osobě. V případě víceuživatelské licence jde o Zoner účet správce pověřeného Kupujícím jakožto držitelem licence. Správcovství je možné předat jiné osobě.

Prodloužení, automatická plynulá návaznost

 • Pokud Kupující v objednávce nebo kdykoli poté v Zoner účtu zvolí možnost automatického prodlužování licence, nebo je taková povinnost Zonerem v závislosti na Kupujícím zvoleném způsobu platby za licence vyžadována, Zoner Kupujícímu vystaví před uplynutím běžícího období nebo dílčího intervalu období autorizaci k licenci na bezprostředně navazující období nebo dílčí interval období, a to ve stejné délce jako běžící období nebo dílčí interval období. Cenu navazující licence Kupujícímu odečte prostřednictvím způsobu platby zvoleného Kupujícím na stejném místě.
 • Období mimo platnost licence, které navazuje na skončené objednané období, případně období po neuhrazení platby za navazující období a nebo dílčí interval objednaného období, se po dodatečném uhrazení započítávají do následujícího období nebo dílčího intervalu.
 • Potřebuje-li Kupující, který nevyužívá možnosti automatického prodlužování licence, objednat prodloužení licence na další období před uplynutím běžícího období, učiní tak v e-shopu Zoneru, přímo v aplikaci nebo jiným dostupným způsobem (e-mail, telefon).

Ukončení

 • V případě, že Kupující, který si zvolil automatické prodlužování licence, nebo je taková povinnost Zonerem v závislosti na Kupujícím zvoleném způsobu platby za licence vyžadována, neuhradí cenu licence na navazující období nebo jeho dílčí interval (např. z důvodu nedostatku finančních prostředků ve zvoleném způsobu platby), vyzve Zoner Kupujícího k úhradě, popř. k úhradě, popř. k úhradě jiným způsobem a autorizaci k navazující licenci nebo dílčího intervalu období vystaví po zaplacení Kupujícím.
 • Přerušení běžícího období platnosti licence není možné. Platbu za termínovanou licenci Zoner nevrací.
 • Mimo období platnosti licence nebo po nezaplacení dílčího intervalu období je pro uživatele program dostupný pouze v rámci 30denního zkušebního období nebo 30denního ochranného období, které Zoner může poskytnout bezprostředně po skončení platnosti licence.
 

9. Specifické podmínky pro komerční trvalé licence programu zoner photo studio

Objednání a aktivace

 • Trvalou licenci si může Kupující objednat s nárokem na údržbu (aktualizace a technická podpora) na časové období (obvykle rok) nabízené Zonerem. První období platnosti údržby začíná běžet v okamžiku aktivace licence a končí ve stejný čas posledního dne objednaného období.
 • Po skončení platnosti údržby zůstává Kupujícímu produkt bez nároku na instalaci nových aktualizací a bez nároku na technickou podporu.
 • Licence se aktivuje vložením na Zoner účet (v případě víceuživatelských licencí jde o Zoner účet správce licence).
 • V závislosti na způsobu platby, který si uživatel zvolí v objednávce, uskuteční Kupující platbu za trvalou licenci a rovnou za celé první objednané období údržby (např. rok).
 • Licence je vázána na Zoner účet Kupujícího. Jednouživatelskou licenci ani licenci s rodinným rozšířením není možné předat jiné osobě. V případě víceuživatelské licence jde o Zoner účet správce pověřeného Kupujícím jakožto držitelem licence. Správcovství je možné předat jiné osobě.

Prodloužení údržby

 • Potřebuje-li Kupující prodloužit nárok na údržbu, učiní tak v e-shopu Zoneru, přímo v aplikaci nebo jiným dostupným způsobem (e-mail, telefon).
 

10. Specifické podmínky pro výukové termínované (předplacené) licence programu zoner photo studio

Objednání a aktivace

 • Termínovanou licenci si může Kupující objednat na časové období nabízené Zonerem. Období platnosti licence začíná běžet v okamžiku aktivace a končí ve stejný čas posledního dne objednaného období.
 • Datum aktivace si Kupující volí v objednávce. Může být stanoveno na 0 až 90 dní ode dne odeslání objednávky.
 • Platbu za objednanou licenci uskuteční Kupující na základě faktury vystavené Zonerem po přijetí objednávky. Splatnost faktury je 14 dní od data objednávky.
 • Aktivace domácích licencí uživatelů (žáků a pedagogů) probíhá automaticky během prvního přihlášení uživatelů do specificky nastavené školní instalace programu během období platnosti výukové licence. Období platnosti takto aktivovaných licencí končí automaticky 10. 9. v 23.59 za předpokladu, že výuková licence nekončí dříve. Licence uživatelů také může správce aktivovat a deaktivovat manuálně v Zoner účtu.
 • Licence je vázána na Zoner účet správce pověřeného Kupujícím jakožto držitelem licence. Správcovství je možné předat jiné osobě. Domácí licence uživatelů jsou vázány na Zoner účty jednotlivých uživatelů a není možné je předat.

Prodloužení, automatická plynulá návaznost

 • Pro zajištění hladkého a nepřerušovaného přechodu mezi dvěma obdobími Zoner Kupujícímu vystavuje 14 dní před uplynutím běžícího období autorizaci k licenci na bezprostředně navazující období, a to ve stejné délce jako běžící období (tzv. automatické prodloužení). O této skutečnosti informuje Kupujícího e-mailem a zašle mu fakturu se lhůtou splatnosti 14 dní od data aktivace licence na navazující období. Chce-li Kupující licenci na navazující období využívat, fakturu ve lhůtě splatnosti uhradí.
 • Potřebuje-li Kupující objednat licenci na další období s větším předstihem než 14 dní před uplynutím běžícího období, může tak učinit v e-shopu Zoneru nebo jiným dostupným způsobem (e-mail, telefon).

Ukončení

 • Pokud se Kupující rozhodne automaticky prodlouženou navazující licenci nevyužít, sdělí tuto skutečnost do konce platnosti běžícího období Zoneru a ten navazující licenci i vystavenou fakturu stornuje.
 • V případě, že Kupující neuhradí ve lhůtě splatnosti fakturu za licenci, Zoner může tuto licenci deaktivovat, a to i bez předchozího upozornění.
 • Přerušení běžícího období platnosti licence není možné. Platbu za termínovanou licenci Zoner nevrací.
 • Mimo období platnosti licence je pro uživatele program dostupný pouze v rámci 30denního zkušebního období nebo 30denního ochranného období, které Zoner může poskytnout bezprostředně po skončení platnosti licence.
 

11. Specifické podmínky pro službu zoner photo cloud

Objednání a aktivace

 • Objednání a aktivace služby se provádí prostřednictvím programu Zoner Photo Studio X, ve kterém je Kupující přihlášen ke svému Zoner účtu nebo pomocí Zoner účtu Kupujícího.
 • Službu může Kupující obdržet buď zdarma v limitovaném rozsahu funkčnosti a objemu dat definovaném Zonerem zdarma jako doplněk k licenci programu Zoner Photo Studio X anebo jako formou placené služby. Na bezplatné poskytnutí služby nevzniká Kupujícímu automatický nárok v souvislosti s poskytnutím licence programu Zoner Photo Studio X ani jinou cestou. Placenou službu si může Kupující objednat v rozsahu a na období poskytování služby nabízené Zonerem. Období poskytování služby začíná běžet v okamžiku aktivace služby a končí ve stejný čas posledního dne objednaného období.
 • Platba za objednané období uskuteční Kupující předem na celé objednané období s využitím Zonerem nabízených způsobů platby pro tuto službu.

Prodloužení, automatická plynulá návaznost

 • Není-li jiným smluvním ujednáním mezi Kupujícím a Zonerem stanoveno jinak, je pro platbu za službu vyžadováno automatické prodlužování období poskytování služby. Zoner Kupujícímu vystaví před uplynutím běžícího období autorizaci k licenci na bezprostředně navazující období, a to ve stejné délce jako běžící období. Cenu navazující licence Kupujícímu odečte prostřednictvím způsobu platby zvoleného Kupujícím na stejném místě.
 • V případě prodlení s placením za službu do začátku navazujícího období, se doba užívání služby po skončení uhrazeného období započítává do celkové délky objednaného období bez ohledu na případná omezení funkčnosti.

Ukončení

 • V případě, že Kupující neuhradí cenu za službu na navazující období (např. z důvodu nedostatku finančních prostředků ve zvoleném způsobu platby), vyzve Zoner Kupujícího k úhradě, popř. k úhradě a autorizaci k navazujícímu období pro poskytování služby licenci nebo dílčího intervalu období vystaví po zaplacení Kupujícím.
 • Přerušení běžícího období poskytování služby není možné. Platbu za termínovanou licenci Zoner nevrací.
 • V případě, že Kupující neuhradí cenu za službu do začátku navazujícího období, umožní Zoner plné využívání služby (využívání služby v objednaném rozsahu), nejvýše však po dobu 30 dní od ukončení zaplaceného období. V případě, že Kupující nezaplatí za službu ani po uplynutí této lhůty, umožní Zoner omezené užívání služby (např. pouze pasivní přístup k datům), nejvýše však po dobu dalších 60 dní. Po uplynutí výše uvedené druhé lhůty je Zoner oprávněn poskytování služby omezit (např. na úroveň bezplatné služby), nebo zcela ukončit, a to zcela bez jakékoliv náhrady Kupujícímu.
 • V případě služby poskytnuté Kupujícímu zdarma jako doplněk k licenci programu Zoner Photo Studio a současně za situace, že uživatel nemá platnou licence k tomuto programu, ukončí Zoner poskytování této služby ukončí bez náhrady, pokud Kupující tuto službu nepřerušeně nevyužijete po dobu delší než tři měsíce. Využitím se rozumí minimálně jedno přihlášení Kupujícího službě v této době. K využití služby Zoner Kupujícího opakovaně vyzve.
 • Zoner neodpovídá za jakékoliv následky ztráty dat a škody vzniklé nedoručené výzvy Kupujícímu nebo jiném v důsledku, pro které byla služba ukončena ze strany Zoneru.
 

12. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním produktu.

Kupujícím je Spotřebitel

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu nebo telefonu do 14 dnů od převzetí produktu nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí produktu či provedení platby.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, je-li objednávaným produktem:

 • služba, kterou Zoner poskytnul s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázkový produkt);
 • digitální obsah, pokud porušil původní obal jeho nosiče (např. rozbalené krabicové balení softwaru);
 • digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (software nebo jiný obsah distribuovaný prostřednictvím internetu).

Odstoupení od smlouvy Spotřebitel Zoneru zašle nebo předá v uvedené lhůtě. Nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení produktu.

K odstoupení může Spotřebitel využít vzor formuláře, který nalezne na konci těchto VOP.

Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy na své náklady zašle nebo předá Zoneru produkt, který od Zoneru obdržel. Produkt by měly být vrácen Zoneru kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení ani poškození.

Je-li vrácený produkt poškozen porušením povinností Spotřebitele, je Zoner oprávněn vůči Spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty produktu a započíst jej na vracenou částku.

Zoner je povinen Spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně produktu a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Spotřebitele přijal. Nabízí-li Zoner v rámci určitého způsobu dodání produktů několik možností, je povinen Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Náklady spojené s navrácením produktu nese Spotřebitel.

Zoner není povinen vrátit částku Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel produkt doručí nebo prokáže, že produkt Zoneru odeslal.

Pokud byl součástí objednávky dárek nebo jiný bonus věnovaný Kupujícímu Zonerem, odstoupením od smlouvy pozbývá Kupující nároku na tento bonus a je povinen jej vrátit Zoneru spolu se zakoupeným produktem. Je-li bonusem služba, digitální obsah nebo licence k němu, případně jiná nehmotná věc, je Kupující povinen zdržet se jakéhokoli nakládání s ním a Zoner je oprávněn technickými prostředky Kupujícímu v nakládání s bonusem zabránit (např. deaktivací vydané licence, znepřístupněním on-line služby). Nebude-li bonus Kupujícím vrácen, bude jeho hodnota brána jako bezdůvodné obohacení Kupujícího. Nebude-li vrácení bonusu možné (např. z důvodu jeho spotřebování nebo neodebratelnosti), vzniká Zoneru právo na finanční náhradu ve výši obvyklé ceny bonusu.

Kupujícím je Organizace

Organizace může odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu nebo telefonu v případě, že Zoner smlouvu neplní, je v prodlení s dodáním produktu více než 31 dnů nebo dodaný produkt vykazuje podstatnou vadu.

Odstoupení musí být písemné. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení produktu.

Zoner je povinen Organizaci vrátit částku plně odpovídající ceně produktu a do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Organizace přijal.

Zoner není povinen vrátit částku Organizaci dříve, než mu Organizace produkt doručí nebo prokáže, že produkt Zoneru odeslala.

Je-li dohodnuto vrácení částky v hotovosti v sídle Zoneru, Zoner může vyplacení podmiňovat předložením osobního dokladu osoby, která částku přebírá, nebo plné moci udělené statutárním zástupcem Organizace této osobě (není-li tato osoba sama statutárním zástupcem).

Odstoupení od smlouvy Zonerem

Zoner může odstoupit od smlouvy z důvodu:

 • podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího, zejména prodlení s úhradou ceny nebo její části;
 • prodlení s plněním jakýchkoli jiných závazků vůči Zoneru ze strany Kupujícího;
 • nevhodnosti obrazových dat dodaných Kupujícím za účelem výroby zakázkového produktu pro tisk, zejména z důvodu jejich nekompletnosti nebo poškození;
 • svého odstoupení od licenčního ujednání k softwaru nebo jinému digitálnímu obsahu uzavřeného s Kupujícím k témuž produktu.

Odstoupí-li Zoner od smlouvy, má Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny za objednaný produkt. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího je však Zoner oprávněn započíst prokazatelné pohledávky vzniklé v důsledku porušení povinností Kupujícím (např. škody nebo zvýšené náklady) proti pohledávce Kupujícího. Je-li důvodem odstoupení od smlouvy odstoupení od licenčního ujednání Zonerem z důvodu porušení povinnosti Kupujícím, není Zoner povinen Kupujícímu zaplacenou cenu ani její poměrnou část vracet.

 

13. Odpovědnost za vady, záruka na jakost

Zoner Kupujícímu odpovídá, že produkt v okamžiku převzetí Kupujícím nemá vady, zejména že:

 • produkt má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zoner popsal ve své nabídce nebo které Kupující mohl očekávat s ohledem na povahu a účel produktu;
 • produkt se hodí k účelu, který pro jeho použití Zoner uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá;
 • produkt je v odpovídajícím množství, obvyklém provedení a jakosti;
 • produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí produktu, má se za to, že vada existovala již při převzetí.

Za vadu se nepovažují případy, kdy došlo k:

 • opotřebení produktu jeho obvyklým užíváním;
 • poškození produktu jeho používáním v podmínkách, které svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy neodpovídají prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno;
 • poškození produktu nevhodným nebo neopatrným používáním, přetěžováním, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, neodborným zásahem nebo změnou parametrů nebo zanedbáním péče o produkt;
 • poškození produktu přírodními živly nebo vyšší mocí;
 • jakékoli vadě produktu vzniklé úpravou produktu Kupujícím;
 • jakékoli vadě produktu vzniklé v důsledku jeho použití společně s jinou věcí, která není s produktem kompatibilní nebo jakkoli omezuje jeho funkčnost;
 • závadě na softwaru nebo jiném digitálním obsahu, u nějž Kupující není schopen doložit své právo k legálnímu užívání (licenci).

U produktů prodávaných za nižší cenu Zoner neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Kupující bere na vědomí, že odpovědnost Zoneru za vady u softwaru nebo jiného digitálního obsahu může být omezena licenčním ujednáním k tomuto obsahu.

Zoner odpovídá za vady vzniklé po převzetí produktu v 24měsíční záruční lhůtě nebo v době použitelnosti uvedené v nabídce, na obalu produktu nebo v připojeném návodu. Lhůta končí stejný den v měsíci, tj. se stejným číslem, které platilo v den převzetí produktu, jen o příslušný počet měsíců později.

V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (podle charakteru vady):

 • odstranění vady dodáním nového produktu bez vady nebo dodáním chybějícího produktu;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (podle charakteru vady), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má produkt větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu produktu nebo odstoupení od smlouvy.

Kupující může u Zoneru uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí produktu podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nového produktu bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna produktu možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Zoner není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě produktu věděl nebo ji sám způsobil.

Není-li ujednáno jinak, na dárek nebo jiný bonus věnovaný Kupujícímu bezúplatně k objednanému produktu Zoner záruku na jakost neposkytuje ani neodpovídá za jeho případné vady.

 

14. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Zoneru nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

K uplatnění reklamace může Kupující využít vzor formuláře, který nalezne na konci těchto VOP.

Kupující je povinen při oznámení vady sdělit Zoneru, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Kupujícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup produktu (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení produktu Zoneru nebo do místa určeného k opravě. Produkt by měl být při přepravě zabalen ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, měl by být čistý a kompletní.

Zoner je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Zoner vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li Zoner odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně produktu nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Zoneru, jako by šlo o koupi nového produktu nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Zoner o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

15. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

Kupující bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou Zonerem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy a po 25. květnu 2018 rovněž s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Zoner eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údajů jsou popsány v samostatném dokumentu Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji.

Potvrzením objednávky Kupující bere na vědomí, že Zoner je dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, oprávněn zasílat na sdělenou elektronickou adresu obchodní sdělení. Kupující může Zoneru sdělit, že odvolává souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nebo tak může učinit prostřednictvím k tomu určené internetové stránky, na kterou lze přistoupit pomocí odkazu uvedeného v každé takové zprávě, nebo e-mailové adresy, z níž obchodní sdělení obdržel.

 

16. Řešení sporů

Případné spory mezi Zonerem a Kupujícím řeší obecné soudy České republiky.

Kupující, který je Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět a vykonává dozor nad dodržováním zákona, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Zonerem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Zoneru poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

17. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), a dalšími právními předpisy.

Tyto VOP platí od 18. 10. 2022.

 
 

Příloha č. 1

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Poučení: Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí produktu může spotřebitel pouze v případě, že objednávka byla uskutečněna na dálku (např. přes internet) a obsahem dodávky byl hmotný výrobek. V případě softwaru v krabicovém balení nesmí být toto balení narušeno.

ZONER a.s.
IČ: 49437381
Nové sady 583/18
602 00 Brno
Česká republika

Věc: Odstoupení od smlouvy – zboží zakoupené přes internet

Datum objednávky: ___________
Místo objednání (např. webová adresa e-shopu): ___________
Zakoupené produkty: ___________

Uplatňuji svůj nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.

Částku převeďte na můj účet číslo: __________ /_____ vedený u _____________.

V _________, dne ______

Celé jméno, v tištěné podobě i podpis: ______________

 
 

Příloha č. 2

Formulář pro podání reklamace

Poučení: Je-li předmětem reklamace hmotný výrobek, zašlete nám jej ve vhodném obalu na níže uvedenou adresu spolu s dokladem o koupi a výtiskem vyplněného reklamačního formuláře. Na adresu objednavky@zoner.cz nám také můžete zaslat fotodokumentaci zjištěné vady.

ZONER a.s.
IČ: 49437381
Nové sady 583/18
602 00 Brno
Česká republika

Věc: Reklamace

Datum objednávky: ___________
Místo objednání (např. webová adresa e-shopu): ___________
Reklamovaný produkt: ___________

Popis vady: __________

Upřednostňuji tento způsob vyřízení reklamace:
(nehodící se škrtněte nebo smažte)

 • oprava (bude-li možná)
 • dodání nového produktu
 • poskytnutí slevy
 • odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky; částku převeďte na můj účet číslo:
 • ________________ /_____

V _________, dne ______

Celé jméno, v tištěné podobě i podpis: ______________

 
Pohodlný
a bezpečný nákup
 • Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí – ceníme si vaší důvěry a informace nikomu nepředáváme.
 • Způsob doručení přesně podle vašich potřeb. Elektronicky
  e-mailem, poštou, kurýrem, osobní odběr.
 • Na výběr máte z různých možností platby. Kartou, přes PayPal, převodem/složenkou, na dobírku, hotově.
 • V případě on-line platby kartou získáte licenci okamžitě. Transakci zabezpečuje platební brána GP WebPay nebo platební brána společnosti ČSOB.