LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY ZONER a.s.,
k úložišti Zoner Photo Cloud

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Toto licenční ujednání a provozní podmínky (dále jen „Ujednání“) obchodní společnosti ZONER a.s., IČO: 49437381, sídlem v Brně, Nové sady 583/18, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 5824, založené podle práva České republiky (dále jen „Zoner“), jako producenta a provozovatele úložiště Zoner Photo Cloud, počítačového programu poskytovaného na virtuální infrastruktuře prostřednictvím sítě internet (software jako služba) a s ním souvisejících internetových služeb (dále souhrnně jen „ZPC“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování úložiště ZPC, která zahrnuje licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi Zonerem jako poskytovatelem na jedné straně a fyzickou nebo právnickou osobou (prostřednictvím oprávněného zástupce) na straně druhé, která bude ZPC užívat (dále jen „Uživatel“).

Pokud souhlas s Ujednáním činí fyzická osoba jako zástupce fyzické nebo právnické osoby (například jménem svého zaměstnavatele), pak učiněním souhlasu prohlašuje, že má oprávnění za tuto osobu činit právní jednání a přijímat závazky obsažené v Ujednání.

2. POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB, LICENCE A PŘÍSTUP NA ZPC
Uzavřením Smlouvy za podmínek obsažených v Ujednání poskytuje Zoner Uživateli omezené a nevýhradní právo na užívání úložiště ZPC a také právo na užívání dalších služeb souvisejících a spojených s úložištěm ZPC (dále jen „Služby“), a to v Zonerem určeném rozsahu a způsobu užívání a po vymezené období (dále jen „Typ služeb“). Typy služeb, které Zoner poskytuje, jsou definovány Zonerem při zahájení užívání ZPC Uživatelem a mohou být Zonerem měněny.

Využívání jakýchkoliv služeb ZPC je možné pouze po výslovném odsouhlasení Ujednání. Dostupnost služeb ZPC je možná pouze za předpokladu, že je Uživatel k ZPC přihlášen. Přihlášením se rozumí ověření identity Uživatele pomocí existujícího uživatelského účtu (definován dále v Ujednání). Po přihlášení může Uživatel v závislosti na Typu služby zejména:

 • ukládat a dle svého vlastního uvážení činit zcela či omezeně přístupnými (formou podoby sdílení) dalším osobám (dále jen „Zpřístupnění“) soubory, zejména fotografie, videa či jiná grafická díla v elektronické podobě (dále jen „Obsah“);
 • uložený nebo zpřístupněný Obsah upravovat či odstraňovat;
 • přidávat k Obsahu textový popis nebo jiné údaje (metadata);
 • využívat dalších aktuálně dostupných funkcí ZPC.

Typy služeb a další podmínky užívání ZPC, pokud není přímo stanoveno Ujednáním, stanovuje Zoner dále v ceníku a ve všeobecných obchodních podmínkách (dále je společně „Obchodní podmínky“), které Zoner zveřejňuje obvykle na webové stránce Zoneru nebo v jiných veřejně dostupných materiálech. Případná změna Obchodních podmínek se netýká ustanovení Ujednání. Zoner si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu Obchodních podmínek bez udání důvodu, není-li na základě zvláštního smluvního ujednání mezi Zonerem a Uživatelem stanoveno jinak. O změně Obchodních podmínek je Zoner povinen informovat Uživatele prostřednictvím E-mailu (definován dále v Ujednání) nejpozději 30 dní před zamýšlenou změnou. Případné nedoručení zprávy o změně Obchodních podmínek Uživateli nemá odkladný účinek na změnu. Spolu s informací o změně bude Uživateli poskytnuta možnost souhlasit s novým zněním Obchodních podmínek nebo tuto změnu odmítnout a z tohoto důvodu Smlouvu vypovědět ve lhůtě 3 měsíců.

Využití funkcí a služeb ZPC vyžaduje užití samostatných počítačových programů nebo dalších služeb Zoneru nebo třetích stran, které Zoner může Uživateli poskytnout či jinak zpřístupnit v různém rozsahu zdarma nebo za úplatu dle Obchodních podmínek. Poskytnutí nebo užívání těchto položek může být předmětem samostatného smluvního ujednání.

Uživatel není oprávněn jakkoliv umožnit používání ZPC pod svojí identitou (přihlášení k ZPC) jakékoliv třetí osobě.

Pro užívání ZPC není stanovena dolní věková hranice, čímž ale není vyloučena nepřímá odpovědnost rodičů, opatrovníků či jiných zákonných zástupců za chování nezletilých nebo nesvéprávných osob při užívání ZPC a zacházení s Obsahem.

3. AUTORSKÁ PRÁVA
Všechna majetková autorská práva k programovým částem, funkčnímu schématu a dalším prvkům ZPC, na které se vztahuje ochrana duševního vlastnictví, vyjma Obsahu uloženého Uživatelem, náleží Zoneru nebo jeho dodavatelům. Duševní vlastnictví je chráněno autorským zákonem platným na území České republiky a v dalších státech podle platných mezinárodních dohod upravujících práva duševního vlastnictví.

ZPC a veškeré jeho funkce není komukoliv dovoleno zahrnovat do vlastních produktů či produktů třetích osob ani provádět zpětnou analýzu jejich vnitřního fungování.

4. ZONER ÚČET
Přihlášení Uživatele k ZPC probíhá pomocí osobního uživatelského účtu Uživatele u Zoneru (dále jen „Zoner účet“). Zoner účet má povahu služby v síti internet. Při vytváření Zoner účtu je Uživatel povinen zadat svou platnou adresu elektronické pošty (dále jen „E-mail“). E-mail následně slouží jako unikátní identifikační údaj Registrovaného uživatele pro přihlášení k Zoner účtu, případně pro přístup k dalším vybraným službám a programovým produktům Zoneru a také jako základní komunikační prostředek Zoneru s Přihlášeným uživatelem. Nakládání s E-mailem a dalšími údaji získanými s vytvořeným Zoner účtem je obsaženo v Obchodních podmínkách.

5. PODMÍNKY ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBSAHU
Uživatel může zpřístupnit Obsah dalším fyzickým osobám, které používají ZPC v souladu s Ujednáním (dále jen „Jiný uživatel/uživatelé“. Zpřístupnění Obsahu je uskutečněno formou sdílení složky počítačových souborů (dále jen „Složka“), která se dále může dělit na složky nižší úrovně (sále jen „Dílčí složky“), a to technickými prostředky definovanými pro daný Typ služby. Počet úrovní Dílčích složek a parametry Obsahu, který může být zpřístupněn, mohou být v závislosti na Typu služby Zonerem omezeny. Sdílet lze pouze Složku v nejvyšší úrovni, sdílení Dílčích složek není možné.

Pro každou zpřístupněnou část Obsahu může Uživatel, pokud je tato funkce pro daný Typ služby dostupná, stanovit podmínky jeho dalšího užití Jinými uživateli. Podmínky zveřejnění Obsahu Jinému uživateli se vztahují vždy jednotně na Složku a veškerý v ní uložený Obsah, včetně Obsahu v podřízených Složkách.

V závislosti na Typu služby může Uživatel nastavovat podmínky zpřístupnění Obsahu:

 • NEOMEZENÝ PŘÍSTUP – číst, zapisovat a měnit Obsah bez omezení může Uživatel i Jiní uživatelé, kteří mají k Obsahu přístup.
 • ČÁSTEČNĚ OMEZENÝ PŘÍSTUP – zapisovat, číst a měnit Obsah bez omezení může pouze Uživatel, který Obsah zpřístupnil, Jiní uživatelé mohou pouze zapisovat a číst.
 • OMEZENÝ PŘÍSTUP – zapisovat, číst a měnit Obsah bez omezení může pouze Uživatel, který Obsah zpřístupnil, Jiní uživatelé mohou pouze zapisovat a číst.

Uživatel, který Složku Obsah zpřístupnil, může v závislosti na Typu služby určit různé podmínky zveřejnění pro různé Jiné uživatele. O podmínkách zpřístupnění Obsahu Jiným uživatelům rozhoduje a nese odpovědnost výhradně Uživatel, který Obsah zveřejnil.

6. ZAKÁZANÝ OBSAH
Uživatel není oprávněn zpřístupnit prostřednictvím ZPC Obsah:

 • jehož není autorem nebo vykonavatelem autorských práv, případně, k němuž nemá svolení autora či vykonavatele autorských práv k příslušné formě zpřístupnění Obsahu;
 • k němuž nemá zákonem vyžadovaný souhlas osob, které jsou v Obsahu zobrazeny (ochrana osobnosti);
 • k němuž nemá případný souhlas autorů či vykonavatelů autorských práv jiných autorských děl, které jsou v Obsahu zobrazeny, pokud je takový souhlas ze zákona vyžadován;
 • jehož zpřístupněním by došlo k poškození práv a oprávněných zájmů jiných osob.

Toto omezení platí i pro modifikace takového Obsahu (různé úpravy, změna podoby apod.), a to jak celku, tak části (např. výřezy) včetně děl začleněných do vlastních děl (např. koláže) s výjimkou zákonem vyjmenovaných případů.

Uživatel není oprávněn na ZPC ukládat a zpřístupnit Obsah, jehož výroba, držení, rozšiřování, zveřejňování či jiná manipulace s ním porušuje právní předpisy platné v České republice nebo je v rozporu s dobrými mravy či zásadami řádného občanského soužití.

Výslovně je nad rámec výše uvedeného na ZPC vyloučeno zpřístupnění Obsahu s jakoukoliv pornografickou tematikou (Obsah s účelovým neuměleckým znázorněním lidského těla nebo jeho částí s primárně sexuálním podtextem), Obsah nabádající k nesnášenlivosti nebo projevům násilí k jakékoliv skupině osob, a to i nepřímo (např. zobrazením symbolů). Za pornografickou tématiku není považována pouze přiměřená a společensky přijatelná forma uměleckého zpracování nahoty (aktu) a soukromé fotografie nahých osob, které nejsou pořízeny se sexuálním podtextem, přičemž posouzení vhodnosti takového obsahu je výhradně na Zoneru. Obsah zobrazující jakékoliv nahé osoby či jejich části, který nelze považovat za umělecké ztvárnění nahého těla ve smyslu předchozí definice, a rovněž jakýkoliv Obsah zobrazující nahé nezletilé osoby a jejich částí je možné zveřejnit výhradně ve Skrytém albu, přičemž tímto nejsou dotčena ustanovení Ujednání o omezení Obsahu s pornografickou tematikou a o právech zobrazených osob na ochranu jejich osobnosti.

V případě, že Zoner zjistí uložení nebo zpřístupnění jakékoliv podoby Obsahu definovaného v tomto bodě (dále jen „Zakázaný obsah“), je oprávněn znepřístupnit Zakázaný obsah všem Uživatelům, a to nejméně do doby, dokud nedojde k průkaznému doložení faktu, že se nejedná o Zakázaný obsah. Důkazní břemeno o vhodnosti Obsahu je výhradně na Uživateli, který Obsah na ZPC uložil.

7. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH
Za veškerý uložený nebo zpřístupněný Obsah odpovídá výlučně Uživatel, který Obsah na ZPC uložil, a tento také nese veškerou odpovědnost za veškeré škody, které zpřístupněním Obsahu komukoliv vzniknou, a je si vědom možnosti vystavení se trestnímu stíhání v případě porušení zákonných předpisů. Zoner není jakkoliv povinen dohlížet na ukládaný a zpřístupněný Obsah a není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní činnost Přihlášeného uživatele nebo Zakázaný Obsah. Zoner v souladu s ustanovením českých zákonných předpisů (§ 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů), odpovídá za uložený Obsah pouze:

 • mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že Obsah nebo jednání Přihlášeného uživatele je protiprávní nebo
 • dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze Obsahu nebo o protiprávním jednání Přihlášeného uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, zejména znepřístupnění Obsahu.

Pokud Uživatel ukládá na ZPC Obsah obsahující osobní údaje, stává se ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR, správcem těchto osobních dat a Zoner jejich zpracovatelem. Je-li Uživatelem fyzická nebo právnická osoba, která se ZPC užívá v souvislosti s vlastní podnikatelskou nebo jinou činností, v rámci samostatného výkonu svého povolání anebo jménem či na účet organizace, měla by tato osoba správce se Zonerem uzavřít zpracovatelskou smlouvu. Za účelem naplnění výše uvedeného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se Zonerem. Vyhodnocení nutnosti uzavření smlouvy je odpovědností správce osobních údajů. Povinnost uzavřít zpracovatelskou smlouvu se Zonerem nemají fyzické osoby užívající ZPC pro osobní či domácí účely, tedy nesplňující podmínku uvedenou v předchozí větě.

8. ČASOVÉ OMEZENÍ LICENCE A SLUŽEB
V závislosti na Typu služby jsou Služby poskytovány Registrovaným uživatelům jako termínované na konkrétní časové období stanovené v Obchodních podmínkách pro daný Typ služby.

Pokud jsou Služby nebo část služeb ZPC označeny jako „bez časového omezení“ nebo „časově neomezené“ (nebo jinak významově obdobně), znamená to pouze, že v okamžiku zahájení užívání Služeb není stanoven konkrétní termín ukončení. Zoner si vyhrazuje právo kdykoliv upravit časové omezení platnosti.

9. DALŠÍ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ
V závislosti na Typu služby může být Uživateli Zonerem:

 • omezen přístup k některým funkcím ZPC, včetně funkcí, které využívají jiné programové nástroje (například počítačový program Zoner Photo Studio);
 • omezen přístup k některým službám ZPC;
 • pro ukládaný nebo zpřístupněný Obsah omezen počet ukládaných obrazových souborů nebo kvalita ukládaných dat (rozlišení, formát grafických dat – způsob binárního uložení informace v souboru, umístění vodoznaku apod.);
 • omezen maximální datový objem pro uložený Obsah;
 • vymezena geografická lokace Služeb a ukládání Obsahu;
 • stanoveny podmínky zálohování Obsahu;
 • omezeno komerční užití ZPC.

Rozsah omezení pro jednotlivé Typy služeb a další případná omezení jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

Datový objem Obsahu je vztažen k uživateli, který Složku vytvořil, nikoliv pouze používá na základě zveřejnění jiným Uživatelem.

10. NEKOMERČNÍ UŽITÍ
Užívání ZPC může být pro některé Typy služeb podmíněno nekomerčním užitím. „Nekomerčním užitím“ se myslí takové užití ZPC, které neprobíhá v rámci obchodní ani jiné výdělečné činnosti. Typicky jde o soukromé užití mimo pracovněprávní vztah nebo soukromé podnikání. Příležitostné užití ZPC pro výdělečnou činnost, k jejímuž vykonávání není potřebné úřední povolení k podnikání (např. příležitostný prodej nebo sdílení obsahu pro placené publikování vlastních fotografií), je pro účely Ujednání považováno za nekomerční.

11. REKLAMNÍ SDĚLENÍ
V závislosti na Typu služby může být součástí služby ZPC a také jakýchkoliv zpráv elektronické komunikace (například zpráv k předávání odkazů na Obsah mezi Uživateli) reklamní sdělení umístěné Zonerem. Toto sdělení může mít textovou, grafickou nebo audiovizuální podobu a může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Uživatel je povinen toto sdělení akceptovat v podobě, rozsahu a obsahu, jaké určí Zoner. Rozsah reklamních sdělení je určen v Obchodních podmínkách.

12. PŘÍSTUP K ZPC
Uživatel je oprávněn k Obsahu přistupovat výhradně prostředky, které k těmto účelům Zoner poskytne, zejména prostřednictvím programu Zoner Photo Studio nebo rozhraní pro strojový přístup k Obsahu a funkcím ZPC (API). Jakýkoliv jiný automatizovaný postup pro nahrávání nebo získávání obsahu než výše uvedený není dovolen.

13. ZÁLOHOVÁNÍ
V závislosti na Typu služby zajišťuje Zoner automatické a periodické vytváření kopie Obsahu a nastavení jeho parametrů (dále jen „Záloha“), které slouží k jejich obnově v případě nenadálé ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce s Obsahem uloženým v minulosti. Parametry Zálohy pro jednotlivé Typy služeb jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

14. DOSTUPNOST ZPC
V závislosti na Typu služeb zaručuje Zoner dostupnost všech částí ZPC v rozsahu, který je uveden v Obchodních podmínkách. Dostupností se rozumí možnost plynulého a bezchybného využívání ZPC Uživatelem. Není-li Obchodními podmínkami nebo zvláštním smluvním jednáním se Zonerem určeno jinak, není Zoner povinen zdůvodňovat Uživatelům případné výpadky v dostupnosti ZPC.

15. INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ
ZPC sbírá údaje o vybraných úkonech, které Uživatel činí, včetně doby používání. V žádném případě nejsou sbírány žádné údaje ze zpracovávaného obsahu, grafického ani metadat, vyjma zcela všeobecných údajů o Obsahu (např. rozměry fotografií, typy formátů, datový objem apod.). Získané údaje jsou předávány Zoneru výlučně anonymně, nejsou jakkoliv spojovány s konkrétním Uživatelem ani jeho Zoner účtem a slouží výhradně pro statistické účely, podporu vývoje a optimalizaci ZPC. Získané údaje mohou být využívány zejména pro marketingové účely Zoneru a pro zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics, Wingify Visual Website Optimizer, Seznam Sklik a Facebook. Tento výčet se může měnit, ale povahou zůstávají použité služby stejné. Údaje jsou ukládány na zabezpečených serverech Zoneru a na serverech výše uvedených poskytovatelů služeb.

Uživatel automaticky souhlasí se sbíráním, uložením a vyhodnocováním výše uvedených anonymních dat ve výše rozsahu v souladu s politikou Zoneru při práci s osobními daty obsaženou v Obchodních podmínkách. Zasílání výše uvedených údajů Zoneru nemůže Uživatel přerušit.

16. TECHNICKÉ PARAMETRY PROVOZU ZPC
Není-li na základě zvláštního smluvního ujednáním se Zonerem určeno jinak, je Zoner je oprávněn bez souhlasu Přihlášeného uživatele:

 • rozdělovat programový kód ZPC a Obsah na libovolné počítače fyzicky umístěné kdekoliv ve světě;
 • zajistit podle vlastního rozhodnutí úroveň zabezpečení ZPC a ochrany Obsahu;
 • využívat libovolnou fyzickou podobu uložení Obsahu.

17. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKY
Podmínkou užití ZPC je dostupnost sítě internet. Zoner jakkoliv neodpovídá za technická či legislativní omezení v dostupnosti ZPC způsobená třetí stranou v závislosti na místě a čase přístupu Uživatele k ZPC.

Zoner neodpovídá za integritu a kvalitu Obsahu, který byl ovlivněn či narušen zásahem kterékoliv zástupce třetí strany, včetně zásahu na základě zvláštní licence k přímému přístupu k Obsahu na systémové úrovni, pokud je tato Uživateli na základě zvláštního ujednání umožněna, ani zásahu způsobeného vyšší mocí.

Zoner neodpovídá za Obsah a případné porušení autorských nebo osobnostních práv, zákonných omezení, norem, standardů anebo právních předpisů vzniklé zpracováním Obsahu.

Zoner neodpovídá za problémy spojené s kompatibilitou ZPC s Obsahem a s případnými budoucími formáty dat, ať již jsou tyto formáty považovány za všeobecně závazný standard, nebo mají privátní charakter.

Zoner nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené užitím ZPC ani za žádné jiné škody nepřímo spojené se ZPC. ZONER NEMÁ POVINNOST NAHRADIT UŽIVATELI ANI JAKÉKOLIV JINÉ TŘETÍ OSOBĚ ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (ZEJMÉNA UŠLÝ ZISK NEBO VÝNOS, ODŠKODNĚNÍ ZA ZTRÁTU SOUKROMÍ, ZTRÁTU UŽITKU Z JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ NEBO SOFTWARU, ZTRÁTU OBSAHU NEBO JINÝCH DAT, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ ČI JINOU PENĚŽITOU ZTRÁTU) VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S UJEDNÁNÍM NEBO ZPC, JEJÍŽ UŽÍVÁNÍ JE NA JEJÍM ZÁKLADĚ UMOŽŇOVÁNO, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE UŽIVATEL BYL ZONEREM NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚN, PŘIČEMŽ NEBUDE BRÁN ZŘETEL NA PŘÍČINU ŠKODY ANI TEORII ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE PŘEDCHOZÍ VĚTY SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. ODPOVĚDNOST ZONERU ZA ŠKODU SOUVISEJÍCÍ SE ZPC V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU UŽIVATEL NEBO JINÁ OSOBA ZA MOŽNOST UŽÍVÁNÍ ZPC SKUTEČNĚ ZAPLATILI DLE OBCHODNÍCH PODMÍNEK ZONERU KE DNI ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK BUDE NIŽŠÍ.

18. UKONČENÍ PLATNOSTI UJEDNÁNÍ
Smlouva a možnost užívání Služeb zaniká v případě porušení jakéhokoliv bodu Ujednání ze strany Uživatele. Smlouva a možnost užívání Služeb zaniká také v případě nesplněním obchodních podmínek, zejména při neuhrazení platby za užívání Služeb. Při ukončení Smlouvy je Zoner oprávněn omezit anebo ukončit užívání ZPC Uživateli a současně jej vyzvat k odstranění veškerého jím uloženého nebo zpřístupněného Obsahu, a to v přiměřené lhůtě stanovené Obchodními podmínkami. Pokud tak Uživatel ve stanovené lhůtě neučiní, je Zoner oprávněn veškerý Obsah bez náhrady odstranit. Současně je Zoner oprávněn umožnit přístup k uloženému obsahu pouze Uživateli.

19. SOUHLAS S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM
Zoner umožňuje užívání ZPC výlučně na základě souhlasu Uživatele s Ujednáním. Souhlas je elektronicky zaznamenán. Okamžikem zahájení užívání ZPC je Uživatel povinen se řídit veškerými ustanoveními Ujednání, není-li na základě jiného Smluvního ustanovení mezi Zonerem a Uživatelem stanoveno jinak.

Zoner si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu změnit Ujednání a bez jejich nového odsouhlasení ze strany Uživatele v přiměřené době stanovené v Obchodních podmínkách omezit, pozastavit nebo zcela ukončit Uživateli užívání ZPC.

Pokud Uživatel se zněním Ujednání nesouhlasí, není oprávněn potvrdit svůj souhlas. Uživatel je oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat ukončením užívání ZPC a odstraněním veškerého umístěného Obsahu.

Toto Ujednání ruší bezvýhradně platnost veškerých relevantních smluvních ujednání, které se vztahuji k užívání ZPC a které Zoner s Uživatelem uzavřeli v minulosti.

20. PLATNOST UJEDNÁNÍ
Rozhodným právem Smlouvy je právo České republiky. Užívání ZPC a zacházení s Obsahem se přednostně řídí právními předpisy platnými v České republice. Zoner současně respektuje zákony zemí, v nichž se fyzicky nacházejí počítače, na kterých je ZPC spuštěn, nebo úložiště Obsahu, které ZPC využívá. Zoner jakkoliv teritoriálně neomezuje možnost užívání ZPC a zpřístupnění Obsahu.

Veškeré spory budou řešeny soudy České republiky. Dojde-li v průběhu platnosti Ujednání ke změnám v rozhodném právu, která se dotýkají některých ustanovení Ujednání, zůstávají jakákoliv další ustanovení Ujednání v platnosti.

Ustanovení Ujednání se může kdykoliv změnit, pokud je to nezbytné, zejména:

 • s ohledem na legislativní změny rozhodného práva;
 • z důvodů vývoje ZPC;
 • z důvodů změny provozních požadavků ZPC nebo poskytované služby.

O zamýšlených změnách Ujednání je Zoner povinen Uživatele informovat předem nejméně 30 dní před zamýšlenou změnou a to:

 • zprávou zaslanou na E-mail, který uživatel zadal prostřednictvím Zoner účtu;
 • prostřednictvím informací Zoneru zobrazovaných Uživateli;
 • jiným způsobem určeným na základě jiného smluvním ujednáním mezi Registrovaným uživatelem a Zonerem.

Zoner negarantuje doručení informace o změně Uživateli. Spolu s touto informací bude Uživateli poskytnuta možnost souhlasit s novým zněním Ujednání nebo tuto změnu odmítnout a z tohoto důvodu Smlouvu vypovědět ve lhůtě 3 měsíců.

Jakékoliv ustanovení tohoto Ujednání může být změněno nebo Ujednání může být doplněno na základě jiného smluvního ujednání mezi Uživatelem a Zonerem.

Toto znění Ujednání je platné od 6. 6. 2018