LICENČNÍ UJEDNÁNÍ ZONER a.s., k programu Zoner Photo Studio

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Toto licenční ujednání (dále jen „Ujednání“) obchodní společnosti ZONER a.s., IČ: 49437381, sídlem v Brně, Nové sady 583/18, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 5824, založené podle práva České republiky (dále jen „Zoner“), jako producenta počítačového programu Zoner Photo Studio (dále jen „Program “) upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy uzavřené mezi Zonerem jako poskytovatelem licence na jedné straně a fyzickou nebo právnickou osobou (prostřednictvím oprávněného zástupce) jako držitelem licence na druhé straně (dále jen „Držitel licence “).

Pokud souhlas s Ujednáním činí fyzická osoba jako zástupce právnické nebo fyzické osoby (například jménem svého zaměstnavatele), pak učiněním souhlasu prohlašuje, že má oprávnění za tuto osobu činit právní jednání a přijímat závazky obsažené v Ujednání.

2. POSKYTNUTÍ LICENCE PROGRAMU
Uzavřením licenční smlouvy za podmínek obsažených v Ujednání Zoner poskytuje Držiteli licence omezeně převoditelné a nevýhradní právo na užívání Programu (dále jen „Licence“), a to v níže vymezeném rozsahu a způsobu užívání a pro vymezené časové období (dále jen „Typy licencí“). Parametry licence jsou Držiteli licence definovány Zonerem současně s poskytnutím Licence nebo při její pozdější změně. Typické variace parametrů a podmínek poskytování licence jsou dále uváděny jako „Licenční model“.

Další práva a povinnosti smluvních stran týkající se Licenčních modelů, podmínek nabytí Licence a podmínek užití Programu, pokud nejsou přímo stanovena Ujednáním, jsou uvedeny v ceníku a ve všeobecných obchodních podmínkách (dále jen společně „Obchodní podmínky“), které Zoner zveřejňuje na svých webových stránkách nebo v jiných veřejně dostupných materiálech. V případě rozporu Ujednání a Obchodních podmínek má přednost Ujednání.

Typ licence a případná omezení či rozšíření užití Programu mohou být Držiteli licence dle Obchodních podmínek Zonerem doloženy písemně na věrohodném licenčním dokumentu, a to v elektronické nebo tištěné podobě.

Součástí Programu mohou být také jeho aktualizace, přídavné součásti či jiné doplňky a služby, které Zoner může Držiteli licence poskytnout či jinak zpřístupnit v různém rozsahu zdarma nebo za úplatu dle Obchodních podmínek. Poskytnutí nebo užívání těchto položek může být předmětem samostatného smluvního ujednání.

3. UŽIVATELÉ
Uživatelem je osoba, která Program na základě Licence fyzicky užívá (dále jen „Uživatel“), a to v souladu s příslušným Licenčním modelem nebo Typem licence (definovány dále v Ujednání). V případě, že je Držitel licence fyzickou osobou, může být Držitel licence a Uživatel jedna osoba.

Vůči Zoneru odpovídá za dodržení povinností vyplývajících z Licence ze strany Uživatele Držitel licence, který je povinen vhodnou formou každého Uživatele informovat o všech omezeních v užívání Programu, jakož i o délce období, na které je Licence poskytnuta, a rovněž skutečnosti, že pokud z jakéhokoliv důvodu skončí platnost Licence, nebude moci Program dále užívat.

4. AUTORSKÁ PRÁVA (COPYRIGHT)
Všechna majetková autorská práva k Programu i všem jeho částem náleží Zoneru. Program je chráněn autorským zákonem platným na území České republiky a v dalších státech podle platných mezinárodních dohod upravujících práva duševního vlastnictví.

Držitel licence není oprávněn zejména jakýmkoliv způsobem Program zveřejnit či sdílet s jinými osobami ani jinak umožnit jeho neoprávněné užití třetí osobou, která není dle Ujednání Program oprávněna užívat (například zpřístupněním Programu, Zoner účtu s Licencí nebo jiného prostředku umožňujícího nakládání s Licencí). Program, jeho jednotlivé části, Instalační soubor (definován dále v Ujednání) ani nainstalované kopie Programu není dovoleno:

 • zahrnovat do vlastních produktů či produktů třetích osob;
 • zpracovávat či jakkoliv měnit, vzájemně kombinovat, provádět jejich zpětnou analýzu, s výjimkou a v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena zákonem.

Dojde-li k prokazatelnému porušení Ujednání ze strany Držitele licence, je Zoner oprávněn užívání Programu Držiteli licence omezit, včetně zkrácení období, na které byla Licence poskytnuta.

5. INSTALACE PROGRAMU
Kdokoliv, kdo nainstaluje Program jakýmkoli způsobem, který nabízí Zoner, souhlasí s tímto Ujednáním a je povinen dodržovat stanovené povinnosti. Odpovědnost za Instalaci programu na jakékoliv Zařízení nese výhradně osoba, která instalaci fyzicky provádí. Tato odpovědnost se vztahuje na všechny instalace bez ohledu na to, zda osoba, která Instalaci programu provádí, je vlastníkem Zařízení nebo je oprávněna toto Zařízení užívat a instalovat na něj Programy. Pro účely Ujednání se rozumí:

 • Zařízením: samostatný počítač nebo jiný elektronický přístroj, na kterém je možné přistoupit k Programu;
 • Instalací programu: proces, při kterém je Program nakopírován do Zařízení a je připraven k dalšímu užívání;
 • Síťovou instalací: instalace Programu na server jakéhokoli typu (zejména do prostředí cloudu a poskytování Programu formou software as a service, terminálový server), prostřednictvím něhož mohou Uživatelé k Programu přistoupit;
 • Instalačním souborem: binární počítačový soubor umožňující Instalaci programu;
 • Odinstalací: odstranění instalované kopie Programu ze Zařízení a zamezení v jejím dalším užívání.

6. ZONER ÚČET
V závislosti na Typu licence, popsaném dále v Ujednání, nebo Licenčním modelu je užívání Programu nebo některých jeho funkcí podmíněno vytvořením osobního uživatelského účtu Držitele licence nebo Uživatele u Zoneru (dále jen „Zoner účet“). Zoner účet má povahu služby v síti internet. Při vytváření Zoner účtu je Držitel licence nebo Uživatel povinen zadat svou platnou adresu elektronické pošty (dále jen „E-mail“). E-mail následně slouží jako unikátní identifikační údaj Držitele licence nebo Uživatele pro přihlášení k Zoner účtu, ať již přímo z Programu nebo na webových stránkách Zoner účtu, a případně pro přístup k dalším vybraným službám a programovým produktům Zoneru a také jako základní komunikační prostředek Zoneru s Držitelem licence nebo Uživatelem. Nakládání s E-mailem a dalšími údaji získanými se zřízeným Zoner účtem je popsáno v Obchodních podmínkách.

7. TYPY LICENCE DLE ROZSAHU 
Rozsah Licence určuje počet konkrétních Uživatelů nebo nainstalovaných kopií Programu. Při poskytnutí Licence může být Zonerem definován Typ licence pro různé jednotky, k nimž je užívání Programu vázáno. Držitel licence je odpovědný za:

 • dodržení vymezeného rozsahu užití Programu;
 • za rozhodnutí o užívání programu jednotlivými Uživateli;
 • za formu zpřístupnění Programu pro užívání v souladu s Ujednáním.

Typy licence z hlediska rozsahu jsou:

a. LICENCE NA UŽIVATELE.
Jednotkou rozsahu takto poskytnuté Licence je Uživatel coby konkrétní fyzická osoba, která může Program užívat na libovolném Zařízení. Počet Zařízení, na které je možné Program instalovat, není v tomto případě omezen. Uživatel je vždy povinen při užití Programu prokázat oprávněnost užívání Programu přihlášením se k Zoner účtu prostřednictvím instalovaného Programu. Počet souběžných užití Programu (počet souběžně užívaných kopií programu) na více Zařízeních kterýmkoliv jedním oprávněným Uživatelem není omezen, avšak užití Programu jinou osobou odlišnou od Uživatele, který je právě v Programu přihlášen ke svému Zoner účtu, je zakázáno.

Držitel licence bere na vědomí a souhlasí s tím, že správný počet Uživatelů v rámci Licence je průběžně kontrolován Zonerem prostřednictvím přihlášení Uživatelů k Zoner účtům.

Pokud byla Držiteli licence poskytnuta Licence na uživatele, bere Držitel licence na vědomí, že nese odpovědnost za správný počet užití oprávněnými Uživateli a užití programu těmito Uživateli v souladu s Ujednáním.

b. LICENCE NA UŽIVATELSKÝ PROFIL.
Jednotkou rozsahu takto poskytnuté Licence je Uživatel coby konkrétní fyzická osoba, která může Program užívat na takovém Zařízení, ze kterého je technicky možno ověřit její nárok na toto užívání. Počet Zařízení, na které je možné Program instalovat, není v tomto případě omezen. Jednotliví Uživatelé jsou povinni při užití Programu prokázat oprávněnost užívání Programu přihlášením se na Zařízení ke svému uživatelskému profilu zřízenému Držitelem licence (dále jen „Uživatelský profil“). Uživatelským profilem se rozumí jakákoliv zabezpečená forma elektronické identity uživatele umožňující užívání konkrétního Zařízení nebo síťových služeb (např. profil v síťové domény spravované Držitelem licence nebo Držitelem licence autorizovaný uživatelský profil na konkrétním Zařízení).

Zoner je oprávněn vyžádat si od Držitele licence věrohodné doložení skutečnosti, že počet Uživatelů užívajících Program odpovídá rozsahu licence. Nedoložení této skutečnosti může být důvodem pro ukončení platnosti Licence. Pokud byla poskytnuta Licence na uživatelský profil, bere Držitel licence na vědomí, že nese odpovědnost za správný počet Uživatelů a užití programu těmito Uživateli v souladu s Ujednáním.

Pokud byla Držiteli licence poskytnuta Licence na uživatelský profil, bere Držitel licence na vědomí, že nese odpovědnost za správný počet užití oprávněnými Uživateli a užití programu těmito Uživateli v souladu s Ujednáním.

c. LICENCE NA ZAŘÍZENÍ.
Jednotkou rozsahu takto poskytnuté Licence je zařízení, na kterém je Program nainstalován. Počet Uživatelů, kteří mohou instalovaný Program užívat na jednom Zařízení, není omezen s výjimkou případů, kdy je Program užíván formou Síťové instalace. Není-li stanoveno Licenčním modelem nebo na základě dalšího ujednání se Zonerem jinak ani to není ze strany Držitele licence vyžadováno, nemusí Uživatel při užití Programu prokázat oprávněnost užívání Programu přihlášením se do svého Zoner účtu.

Je-li Program nainstalován takovým způsobem, že umožňuje současné spuštění jedné nainstalované kopie Programu více Uživateli nebo na více Zařízeních současně, pak Držitel licence může zvolit, a to bez zvláštního souhlasu Zoneru, jakou formou se bude aplikovat rozsah Licence:

 • Rozsah licence se určí jako celkový počet Zařízení.
 • Rozsah licence určuje počet Uživatelů, kteří mohou Program spustit a kdykoliv užívat (nikoliv užívat v jednom okamžiku, tedy tzv. konkurenčních uživatelů).

Zoner je oprávněn vyžádat si od Držitele licence věrohodné doložení skutečnosti, že počet nainstalovaných kopií Programu a způsob instalace odpovídají rozsahu licence. Nedoložení této skutečnosti může být důvodem pro ukončení platnosti Licence.

d. HYBRIDNÍ LICENCE.
Držiteli licence může být za specifických podmínek poskytnuta Licence, která kombinuje vlastnosti výše uvedených Typů licence, a tedy umožňuje kombinovat jednotky užití, k nimž je licence vztažena (např. část jako Licence na uživatele a část Licence na zařízení). Konkrétní užití Programu a zvolený Instalační soubor musí být vždy plně v souladu s relevantním Typem licence v závislosti na podmínkách Licenčního modelu.

Je-li licence Držiteli licence poskytnuta jako „počtem/rozsahem neomezená licence“ nebo „celofiremní/site/campus/celoškolní apod. licence“, není pevně určena horní hranice rozsahu Licence. Počet Uživatelů nebo počet Zařízení v závislosti na Typu licence není omezen. Zoner si však vyhrazuje právo pro případy, kdy počet Uživatelů nebo Instalací programu významně překročí Zonerem na základě jemu dostupných informací očekávaný nebo Držitelem licence deklarovaný rozsah:

 • v případě Licencí na uživatele omezit užívání Programu nebo omezit Držiteli licence další rozšiřování počtu Uživatelů;
 • v případě Licencí na zařízení nebo Licencí na profil uživatele zakázat Držiteli licence další instalace Programu.

8. TYPY LICENCE DLE ČASOVÉHO VYMEZENÍ
Licence je Držiteli licence poskytována na stanovené období v závislosti na Licenčním modelu.

Podle podmínek stanovených pro konkrétní Licenční modely mohou části rozsahu Licence poskytnuty na kratší období, než je období platnosti Licence jako celku.

Typy licence z hlediska délky licenčního období jsou:

a. TERMÍNOVANÁ LICENCE.
Řádné užívání Programu je omezeno výhradně na vymezené časové období, pro které byla Licence poskytnuta. Řádným užíváním se rozumí možnost užívání všech funkcí programu, které jsou na základě Licence pro Uživatele dostupné. Další řádné užívání Programu po uplynutí časového období je v rozporu se zákonem a s ustanoveními Ujednání. Držitel licence má nárok na prodloužení období platnosti Licence dle Obchodních podmínek.

Po skončení období platnosti Licence může Zoner umožnit časově omezené řádné užívání Programu za shodných podmínek jako během platnosti licence (dále jen „Ochranná lhůta“). Během Ochranné lhůty může Zoner omezit některé funkce Programu. Délka Ochranné lhůty, podmínky pro vydání navazující Licence a rozsah omezení jsou stanoveny Zonerem v Obchodních podmínkách.

Po skončení Období platnosti Licence nebo po uplynutí Ochranné lhůty může Zoner umožnit Uživateli časově neomezené užívání Programu s omezením většiny jeho funkcí (dále jen „Minimální licence“). Minimální licence zaručuje Uživateli minimálně přístup ke všem datům Uživatele, která jsou uložena v datových formátech, jejichž vnitřní struktura není obecně známa, a jejich následný export do datových formátů obecně známých. Nárok na Minimální licenci vzniká Držiteli licence výhradně za předpokladu, že užívání Minimální licence předcházelo řádné užívání Programu v souladu s Ujednáním, nikoliv Zkušební licence. Minimální licence je poskytnuta bez jakéhokoliv nároku Uživatele na jakoukoliv formu technické či uživatelské podpory ze strany Zoneru. Zoner se výslovně zříká jakékoliv zodpovědnosti za funkčnost Programu s Minimální licencí a dostupnosti dat, zejména souvisejících s případným omezením z důvodů kompatibility Programu s operačním systémem, dalšími programovými produkty třetích stran nebo hardwarem.

b. ČASOVĚ NEOMEZENÁ LICENCE.
Pokud je Licence poskytnuta jako „časově neomezená“ nebo „trvalá“ (anebo významově obdobně), je umožněno trvalé užívání Programu, tedy bez horní časové hranice, není-li z jiného důvodu platnost Licence ukončena. Poskytování Časově neomezených licencí a rovněž poskytování aktualizací Programu, jeho přídavných součástí či jiných doplňků a služeb jsou upraveny v Obchodních podmínkách.

9. FUNKČNÍ A JAZYKOVÉ VARIANTY PROGRAMU
Program a jeho Instalační soubory mohou být poskytovány v různých variantách, které upravují funkčnost nebo prostředí Programu (dále jen „Varianty programu“). Licence jsou vždy poskytovány pro konkrétní Variantu programu.

 • Licence je vždy poskytována na Program s definovaným rozsahem funkčnosti (dále „Edice“). Držitel licence je oprávněn užívat pouze takovou Edici, na kterou mu byla poskytnuta Licence.
 • Licence může být poskytnuta pouze pro konkrétní jazykovou úpravu Programu nebo jeho Instalační soubor, přizpůsobené určitému jazykovému prostředí nebo skupině jazykových prostředí (dále jen „Jazyková mutace“). Je-li takto Licence omezena, je Držitel licence oprávněn užívat výhradně takovou Jazykovou mutaci, na kterou byla poskytnuta Licence.

Držitel licence bere na vědomí, že instalace konkrétní Varianty programu může vyžadovat specifický Instalační soubor, bez něhož nelze Licenci uplatnit. Aktuálně dostupné Varianty programu jsou specifikovány v Obchodních podmínkách.

10. OVĚŘENÍ LICENCE
Užívání Programu, případně některých jeho funkcí v závislosti na Typu licence, může být podmíněno přihlášením každého Uživatele k Zoner účtu nebo k Uživatelskému profilu z prostředí Programu. Tímto přihlášením dochází k ověření skutečnosti, zda je Uživatel oprávněn Program užívat na základě platné Licence (dále jen „Ověření“). Držitel licence bere v této souvislosti na vědomí, že:

 • bez Ověření může být Program zcela nebo částečně nefunkční;
 • v okamžiku přihlašování k Zoner účtu je vždy požadována dostupnost internetového připojení v Zařízení a v okamžiku přihlašování k Uživatelskému profilu dostupnost lokálního síťového připojení;
 • Uživatel není povinen se při ukončení běhu Programu odhlásit v Programu od Zoner účtu ani Uživatelského profilu a v takovém případě není při dalším spuštění stejné instance Programu požadováno Ověření licence opětovným přihlášením Uživatele, přičemž Zoner nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití Licence neodhlášeného Uživatele jinou osobou.

Držitel licence je oprávněn nastavením konfigurace v konkrétní nainstalované kopii Programu vynutit odhlášení Uživatelů užívajících Program. V tomto případě je Uživatel při dalším užití stejné nainstalované kopie Programu povinen opětovně provést Ověření.

Držitel licence bere na vědomí, že v případě Licence na uživatele, popř. uplatnění tohoto Typu licence v rámci Hybridní licence, může Program automatizovaně a bez dalšího souhlasu prostřednictvím sítě internet, popř. jinak technicky v pravidelných intervalech ověřovat platnost Licence. V případě zjištění neplatnosti Licence může Zoner okamžitě ukončit možnost užívání Programu, a to bez jakékoliv odpovědnosti za škodu tím komukoliv případně vzniklou. Stejné omezení může platit i pro nainstalované kopie Programu s Licencí na uživatele, ve kterých uživatel neprovedl odhlášení od Zoner účtu a nejméně po dobu delší než 30 kalendářních dní od posledního ověření platnosti Licence nebylo možno automaticky platnost Licence ověřit.

V případě Licence na zařízení je Držitel licence oprávněn upravit konfiguraci nainstalované kopie Programu tak, že je Uživatelům znemožněno přihlášení k Zoner účtu v Programu, a omezit tak následné užití Programu s využitím Zoner účtu. Držitel licence bere vědomí, že v konkrétní nainstalované kopii Programu s Licencí na zařízení má vždy přednost tato Licence před Licencí na uživatele nebo Licencí na profil uživatele a v případě užívání takto nainstalované kopie Programu, ve které je ponechána možnost přihlášení k Zoner účtu, toto přihlášení nijak nesouvisí s Ověřením, čímž mohou být Uživatelé omezeni v užívání Licence poskytnuté jim na základě jiného Ujednání.

Pokud to podmínky konkrétního Licenčního modelu vyžadují, může konkrétní nainstalovaná kopie Programu s licencí na zařízení požadovat od Uživatele přihlášení k Zoner účtu i v případě, že již obsahuje Licenci na zařízení, k němuž je tato Licence vázána. . Držitel licence bere na vědomí, že tuto vlastnost nemůže ovlivnit. Držitel licence bere na vědomí, že užívání konkrétní nainstalované kopie Programu může být funkčně omezeno nebo zcela znemožněno v případě, kdy Licence uložená na Zoner účtu nebo Profilu uživatele neodpovídá nainstalované kopii Programu (zejména v případě neodpovídající Varianty programu).

11. OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PROGRAMU
Pro některé Licenční modely nebo Varianty programu platí výslovné omezení možnosti poskytnutí Licence nebo způsobu užívání Programu. Zoner si vyhrazuje právo neposkytnout Licenci jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, která nedoloží, že jako Držitel licence bude oprávněna Program užívat v souladu s Ujednáním. Veškerá níže vyjmenovaná omezení se vždy vztahují na veškeré užívání Programu, a to bez výjimky.

Jednotlivé Licenční modely nebo Varianty programu jsou omezeny takto:

a) V případě Licence na zařízení je Držitel licence oprávněn instalovat Program pouze na Zařízeních v jeho vlastnictví nebo v trvalém smluvním užívání (např. formou výpůjčky nebo nájmu), není-li na základě jiného ustanovení Ujednání nebo písemného potvrzení Zoneru umožněno jinak.

b) V případě Licence na uživatele nebo Licence na uživatelský profil je Držitel licence oprávněn umožnit užívání Programu pouze osobám, které jsou v jakémkoliv pracovně-právním vztahu k Držiteli licence (např. zaměstnavatel zaměstnanci) nebo jiném smluvním vztahu k Držiteli licence za účelem zpracování fotodokumentace Držitele licence, není-li na základě jiného ustanovení Ujednání nebo písemného potvrzení Zoneru umožněno jinak.

c) „Licence s rodinným rozšířením“ nebo“ „Licence s rozšířením na rodinu“ nebo „Licence pro rodinu“ (a případně významově obdobně): Licence takto poskytnutá umožňuje výhradně domácí užívání pro soukromé nekomerční účely bez ohledu na to, na jakém Zařízení nebo na jaké nainstalované kopii je Program užíván. Pokud je tento Licenční model poskytnut dodatečně jako rodinné rozšíření stávající Licence pro jednoho Uživatele, která dosud nebyla zatížena žádným licenčním omezením, nesmí být nadále původní Licence užívána jinak, než je stanoveno pro tento nový Licenční model, a Držitel licence je povinen ukončit jiné dosavadní užívání Programu, které není v souladu s tímto omezením.

Držitel licence, kterým může být pouze fyzická osoba, je oprávněn umožnit užívání Programu výhradně osobám, které jsou členy stejné domácnosti jako Držitel licence, tedy které společně s ním žijí v jedné domácnosti a (v případě zletilých osob) sdílejí náklady na tuto domácnost a současně jsou životním partnerem Držitele licence nebo jsou v prvním či druhém stupni přímé či nepřímé příbuzenské linie k němu nebo k jeho životnímu partnerovi (zejména manžel, manželka, druh, družka, syn, dcera nebo sourozenec a jejich děti či rodiče). Počet Uživatelů v rámci tohoto Licenčního modelu není omezen.

Licence v rámci tohoto Licenčního modelu může být poskytnuta výhradně formou Licence na uživatele.

d) „Licence pro školy“ nebo „EDU licence“ nebo „Školní licence“ nebo „Výuková licence“ (a případně významově podobně či se záměnou pojmu „licence“ za „multilicence“): Licence takto označená může být poskytnuta pouze za předpokladu, že Držitelem licence je státem registrovaná nebo úředně zřizovaná, spravovaná či autorizovaná vzdělávací organizace pro děti a mládež, jako např. škola, zařízení pro předškolní výchovu, dětská volnočasová organizace (v ČR zejména organizace zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT) anebo vysoká škola se státem akreditovaným vzdělávacím programem, popř. jiná organizace poskytující vzdělávání v oboru počítačového zpracování fotografie (např. školicí středisko), není-li stanoveno Obchodními podmínkami nebo na základě písemného potvrzení ze strany Zoneru stanoveno jinak.

Pro jednotlivé skupiny Držitelů licencí z oblasti vzdělávacích organizací mohou být stanovena další omezení Licence formou specifických Licenčních modelů:

 • Je-li Licence pro školy poskytnuta formou Licenčního modelu určeného školským organizacím pro děti a mládež a současně je poskytnuta jako Licence na uživatele (nebo jako Hybridní licence) a s rozšířením „pro učitele a žáky školy“ nebo s „možností domácího užívání Programu“ (a případně významově obdobně) a současně jako Termínovaná licence, je Držitel licence oprávněn umožnit užívání Programu jako Uživateli pouze osobám, které jsou v jakémkoliv pracovně-právním vztahu k Držiteli licence jako pedagogický pracovník, nebo všem žákům, kteří navštěvují jakoukoliv formu studia této vzdělávací organizace. Všichni Uživatelé mohou Program užívat na jakékoliv nainstalované kopii Programu, výhradně však pro účely výuky nebo k nekomerčním účelům v domácím prostředí, není-li na základě písemného potvrzení ze strany Zoneru stanoveno jinak. Tento Licenční model výslovně není určen vysokým školám ani k žádnému jinému užívání v rámci vzdělávání dospělých osob.
 • Je-li Licence pro školy poskytnuta formou Licenčního modelu pro vysoké školy a současně jako Licence na uživatele (nebo Hybridní licence) s rozšířením „pro studenty a učitele školy“ (a případně významově obdobně), je Držitel licence oprávněn umožnit užívání Programu jako Uživateli pouze osobám, které jsou v pracovně-právním vztahu k Držiteli licence jako pedagog či vědecko-výzkumný pracovník. Všichni výše uvedení Uživatelé mohou Program užívat na jakékoliv nainstalované kopii Programu, výhradně však pro účely vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti nebo k nekomerčním účelům v domácím prostředí, není-li na základě písemného potvrzení ze strany Zoneru stanoveno jinak.
 • Je-li Licence pro školy poskytnuta formou Licenčního modelu pro školicí střediska a jiné typy organizací pro vzdělávání dospělých osob a současně je poskytnuta jako typ Licence na uživatele (nebo Hybridní licence), je Držitel licence oprávněn umožnit užívání Programu jako Uživateli výhradně fyzickým osobám, které jsou v pracovně-právním nebo v jiném smluvním vztahu k Držiteli licence za účelem výuky (např. lektor). Všichni tito Uživatelé mohou Program užívat na jakékoliv nainstalované kopii Programu, výhradně však pro účely výuky nebo k nekomerčním účelům v domácím prostředí.
 • Je-li Licence pro školy poskytnuta jakoukoliv formou Licence na zařízení, smí být Program užíván výhradně pro výuku nebo vědecko-výzkumnou činnost, není-li na základě písemného potvrzení ze strany Zoneru stanoveno jinak.

e) „Licence pro studenty” nebo „Studentská licence“ (a případně významově obdobně): Tato Licence může být poskytnuta pouze za předpokladu, že Držitelem licence bude fyzická osoba, která je v okamžiku nabytí Licence zapsaným žákem/studentem jakékoliv formy studia státem registrované vzdělávací organizace pro děti a mládež nebo vysoké školy se státem akreditovaným vzdělávacím programem. Licence výslovně není určena osobám, které jsou pouze obchodními klienty vzdělávacích zařízení pro dospělé (například zákazníky školicích středisek či jiné formy studia v institucích pro vzdělávání dospělých), není-li Zonerem pro konkrétní organizaci stanoveno jinak. Licence v rámci tohoto Licenčního modelu může být poskytnuta výhradně formou Licence na uživatele, kterým musí být Držitel licence. Jakékoliv rozšíření Licence o další Uživatele je vyloučeno.

f) „NFR licence“ nebo „Licence pro prodejce“ (a případně významově obdobně): Licence takto poskytnutá jako Licence na uživatele je určena výhradně pro účely předvádění Programu třetím osobám s cílem zprostředkování jeho dalšího legálního užití. Program s tímto typem licence nelze užívat k jakýmkoliv jiným účelům. Licence v rámci tohoto Licenčního modelu může být poskytnuta výhradně formou Licence na zařízení.

g) „Edice FREE“. Licence takto poskytnutá je určena pouze k nekomerčnímu domácímu užití. Tato Edice může být poskytnuta výhradně formou Licence na uživatele, kterým musí být Držitel licence, a změna typu Licence nebo rozšíření na další Uživatele jsou vyloučeny. Vyloučen je rovněž převod Licence na jiného Držitele licence.

h) „Licence pro neziskové organizace“ (a případně významově podobně). Licence může být poskytnuta pouze za předpokladu, že Držitelem licence bude právnická osoba, která nevytváří zisk přerozdělovaný mezi své zakladatele, vlastníky či správce. V případě sporu si Zoner vyhrazuje právo určit, zda organizace splňuje uvedenou podmínku, či nikoliv. Tento licenční model není výslovně určen pro jakékoliv organizace státní správy a samosprávy.

i) Na základě zvláštních smluv upravujících vztah Zoneru s organizací TechSoup Global a jejími distribučními partnery mohou být licence poskytnuté prostřednictvím této organizace užívány výhradně neziskovými organizacemi, a to za podmínek rozšiřujících omezení užívání Programu na základě zvláštních pravidel této organizace. Další ustanovení Ujednání nejsou dotčena.

Při poskytnutí Licence je Zoner oprávněn stanovit pro Držitele licence specifické podmínky užívání Programu a poskytnutí licence formou individuálního Licenčního modelu. Tyto podmínky potvrdí Zoner Držiteli licence písemně v elektronické nebo tištěné podobě.

12. NEKOMERČNÍ UŽÍVÁNÍ
„Nekomerčním užíváním“ se myslí takové užití Programu, které neprobíhá v rámci obchodní ani jiné výdělečné činnosti. Typicky jde o soukromé užívání mimo pracovně-právní vztah nebo soukromé podnikání. Příležitostné užívání Programu pro výdělečnou činnost, k jejímuž vykonávání není potřebné úřední povolení k podnikání (např. příležitostný prodej nebo placené publikování vlastních fotografií), je pro účely Ujednání považováno za nekomerční.

13. VYUŽITÍ LICENCE TŘETÍ OSOBOU 
Jakékoliv zpřístupnění Programu pro jeho užívání třetí osobou, které není definované v Ujednání, ať už za úplatu nebo bezplatně, zejména vypůjčení nebo nájem Programu třetí osobě, vypůjčení či nájem Zařízení Držitele licence s nainstalovanou kopií Programu nebo sdílení nainstalované kopie Programu s Licencí na počítač, je podmíněno písemným souhlasem Zoneru a řídí se Obchodními podmínkami.

14. AKTUALIZACE PROGRAMU
Držitel licence, který Program užívá v souladu s Ujednáním, má nárok v případě Termínované licence po dobu platnosti Licence na poskytování neperiodických průběžných aktualizací Programu vydávaných Zonerem (dále jen „Updatů“), a to za předpokladu, že Zoner příslušný Update zcela dokončil a zveřejnil na svých webových stránkách nebo jej jinak jednoznačně definoval jako veřejně či pro konkrétního Držitele licence dostupný. Updaty mohou zahrnovat jak nové vlastnosti a funkce Programu, tak i opravy Programu. Držitel licence bere na vědomí, že instalace Updatů mohou být nezbytné pro optimální činnost Programu. Zoner nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost Programu v případě, kdy Držitel licence nebo Uživatel z jakéhokoliv důvodu řádně neinstalují dostupné Updaty. Není-li Uživatel oprávněn na Zařízení, na kterém je Program nainstalován, provádět změny v softwarovém vybavení, popř. byla instalovaná kopie Programu ze strany Držitele licence nakonfigurována jako neakceptující Updaty, není technicky možné Updaty zajistit.

Updaty mohou být vydávány zvlášť pro různé Varianty programu. Rozdělení nových funkcí Programu pro jednotlivé Varianty programu stanoví Zoner.

V případě Časově neomezené licence může být poskytování Updatů omezeno pouze na časové období určené v Obchodních podmínkách.

Instalace Updatů bez příslušného oprávnění vyplývajícího z Licenčního modelu dle Obchodních podmínek je porušením tohoto Ujednání.

15. UPGRADE A DOWNGRADE
Zoner může Licenci Držiteli licence poskytnout formou aktualizace starší vývojové verze Programu (dále jen „Upgrade“). V takovém případě má Držitel Licence nárok na užívání těch nižších vývojových verzí Programu, ze kterých byl Upgrade uplatněn, avšak nesmí dojít k navýšení rozsahu užívání Programu, a to ani za situace, že současně s Upgradem došlo ke změně Typu licence.

Pokud byla Licence Držiteli licence poskytnuta bez návaznosti na předchozí Licenci, není právo užívat předchozí verze Programu za původních podmínek nijak dotčeno. Držiteli licence může být umožněno užívat nižší vývojovou verzi Programu (dále jen „Downgrade“), zejména z důvodů možných technologických nebo uživatelských omezení v užívání Programu. Konkrétní vývojovou verzi pro uplatnění Downgradu určuje Zoner. Nárok na Downgrade není automatický a Licenci pro užívání Programu v nižší vývojové verzi může Držitel licence získat dodatečně od Zoneru za zvlášť stanovených podmínek na základě individuální žádosti. Zoner je oprávněn této žádosti nevyhovět v případě, že Licence nebyla Držiteli licence poskytnuta jako Upgrade.

Při užívání Programu formou Downgradu bere Držitel licence na vědomí, že nižší vývojové verze Programu nemusejí být v plném rozsahu funkční nebo k nim nemusí být poskytována kompletní podpora ze strany Zoneru.

16. TECHNICKÁ A UŽIVATELSKÁ PODPORA
Zoner může Držiteli licence nebo Uživateli poskytovat časově omezené služby technické podpory spojené s Licencí. Technickou podporou se rozumí pomoc s řešením funkčních problémů při užívání Programu a jeho instalaci. Zoner si vyhrazuje právo neposkytnout nebo zvlášť zpoplatnit technickou podporu osobě užívající Program, která:

 • užívá Program bez Licence,
 • neužívá Program v souladu s Ujednáním;
 • požaduje podporu nesouvisející se závazky Zoneru vymezenými v Ujednání;
 • požaduje vyřešení problému s kompatibilitou Programu s jiným softwarem nebo hardwarem;
 • požaduje speciální podporu vyžadující úpravu nebo doplnění Programu;
 • vyžaduje podporu v míře větší, než je obvyklé.

Zoner může poskytovat Držiteli licence časově omezené služby uživatelské podpory spojené s Licencí. Uživatelskou podporou se rozumí pomoc týkající se konkrétního užití Programu, jako jsou instrukce pro konkrétní užívání funkcí Programu a jeho instalaci, postupy a šablony, školení nebo vzorová nastavení Programu. Rozsah a ceny poskytování obou forem podpory stanoví Zoner pro jednotlivé Licenční modely v Obchodních podmínkách.

17. ZKUŠEBNÍ UŽÍVÁNÍ PROGRAMU
Pro ověření užitných vlastností Programu poskytuje Zoner jakékoliv fyzické osobě (dále jen „Testující“) možnost zkušebního užití Programu (dále jen „Zkušební licence “). Ve vztahu ke Zkušební licenci je Testující Držitelem licence a zároveň jediným Uživatelem. Zkušební licence je poskytována výhradně formou Licence na uživatele, a to bezplatně na omezenou dobu (dále jen „Zkušební období“) uvedenou v Obchodních podmínkách. Zkušební licence může být v časovém souběhu s oprávněním Testujícího jako Uživatele užívat Program u jiného Držitele licence s Licencí na počítač, pokud je pro Zkušební licenci užit jiný Zoner účet, než který Testující užívá jako Uživatel u jiného Držitele Licence. Způsob užívání Programu se Zkušební licencí není nijak omezen. Jakékoliv rozšíření Zkušební licence o další Uživatele je vyloučeno.

Zkušební období počíná běžet prvním přihlášením Testujícího k Zoner účtu v Programu. Testující bere na vědomí, že Program se Zkušební licencí může být funkčně omezen a že po dobu Zkušebního období nemá automatický nárok na poskytování dostupných Updatů.

Testující je oprávněn současně užívat výhradně pouze jednu Zkušební licenci. Toto omezení platí i při založení nového Zoner účtu pro tutéž fyzickou osobu. Opakované užívání Zkušební licence konkrétní fyzickou osobou a opakované užívání Zkušební licence na stejném Zařízení je možné až po uplynutí doby stanovené Zonerem v Obchodních podmínkách. Další užívání Programu po skončení Zkušební doby až do doby možného opakovaného poskytnutí Zkušební licence je vázáno výhradně na řádnou Licenci.

Po skončení Zkušebního období může být Testujícímu nabídnuta možnost užívání programu v Edici FREE. Další užívání Programu v této Edici je vázáno na omezení daná Ujednáním. Pokud Testující nesplňuje podmínky užití této Edice, není oprávněn bez řádné Licence Program dále užívat.

18. NAKLÁDÁNÍ S LICENCÍ
Není-li v Ujednání nebo na základě písemného souhlasu Zoneru stanoveno jinak, není dovoleno:

 • Program přenechat k užívání třetí osobě, např. formou výpůjčky nebo nájmu;
 • udělovat podlicence jinak, než je výslovně stanoveno v Ujednání.

Převod Licence na jiný subjekt (jiného Držitele licence) bez zvláštního souhlasu Zoneru je možný pouze u Licence na uživatele, a to v rozsahu jednoho Uživatele, popř. u Licence s rozšířením na rodinu. Převod Licence s Rozšířením na rodinu je možný výhradně za podmínky, že nový Držitel licence splňuje podmínky stanovené v Ujednání a v Obchodních podmínkách pro tento Licenční model.

Převod licence na jiného Držitele licence je v ostatních případech možný za podmínek, které stanoví Zoner zvlášť v Obchodních podmínkách nebo individuálně pro každý převod Licence. Držitel licence nemá právní nárok na převod Licence na jiného Držitele licence a Zoner si vysloveně vyhrazuje právo neumožnit převod Licence bez udání důvodu. Změna Držitele licence je dokončena až v okamžiku, kdy je písemně potvrzena Zonerem.

Převodem Licence na nového Držitele licence není původní Držitel licence zbaven odpovědnosti za své závazky vůči Zoneru vyplývající z tohoto Ujednání a užívání Programu.

19. INFORMACE O UŽÍVÁNÍ PROGRAMU
Není-li jinou dohodou stanoveno jinak, Držitel licence souhlasí se sběrem informací o užívání Programu. Program sbírá údaje o vybraných úkonech, které Uživatelé s Programem činí, včetně doby používání. V žádném případě nejsou sbírány žádné údaje ze zpracovávaného obsahu, grafického ani metadat, vyjma zcela všeobecných údajů o souborech (rozměry fotografií, typy formátů, datový objem apod.). Získané údaje jsou zasílány Programem Zoneru výlučně anonymně, nejsou jakkoliv spojovány s konkrétním Uživatelem ani jeho Zoner účtem a slouží výhradně pro statistické účely a podporu vývoje Programu a služeb Zoneru. Zasílání údajů může Uživatel kdykoliv přerušit v nastavení v Zoner účtu na webové stránce nebo jinou technickou formou, kterou umožní Program nebo s ním spojená služba. V případě instalované kopie Programu s Licencí na počítač může toto nastavení změnit výhradně Držitel licence.

20. ZOBRAZOVÁNÍ ZPRÁV
Zoner je oprávněn bez dalšího souhlasu zasílat Držiteli licence nebo Uživateli zprávy, které jsou zobrazovány přímo v prostředí Programu. Zprávy se mohou mít zejména (nikoliv však výlučně) charakter:

 • informací k užívání Programu;
 • informací k Licenci;
 • novinek v oborech informačních technologií a fotografie;
 • bezpečnostních upozornění Zoneru;
 • informací o dalších produktech Zoneru nebo třetích stran.

Objem zpráv ani jejich charakter není nijak omezen. Zprávy mohou mít povahu obchodního sdělení s nabídkou produktů Zoneru nebo třetích stran a odkazovat na webové stránky.

Pro vybrané Licenční modely nebo Typy licencí může Zoner Držiteli licence umožnit potlačení nebo omezení zobrazování zpráv Uživatelům nebo skupinám Uživatelů, a to buď úpravou konfigurace Instalačního souboru Programu nebo nastavením na Zoner účtu.

21. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKY
Zoner nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím Programu na jakémkoliv Zařízení, škody způsobené nesprávným informováním Uživatelů o podmínkách užívání Programu vyplývajících z Ujednání ani za žádné jiné škody nepřímo spojené s užitím tohoto Programu. ZONER ANI JEHO DODAVATELÉ ČI PRODEJCI NEMAJÍ POVINNOST NAHRADIT DRŽITELI LICENCE NEBO UŽIVATELI ANI JAKÉKOLIV JINÉ TŘETÍ OSOBĚ ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ANI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY (ZEJMÉNA UŠLÝ ZISK NEBO VÝNOS, ODŠKODNĚNÍ ZA ZTRÁTU SOUKROMÍ, ZTRÁTU UŽITKU Z JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ NEBO SOFTWARU VČETNĚ TOHOTO PROGRAMU, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ ČI JINOU PENĚŽITOU ZTRÁTU) VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI SE UJEDNÁNÍM NEBO SOFTWAREM, JEHOŽ UŽÍVÁNÍ JE NA JEJÍM ZÁKLADĚ UMOŽŇOVÁNO, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE DRŽITEL LICENCE NEBO UŽIVATEL BYLI ZONEREM NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI, PŘIČEMŽ NEBUDE BRÁN ZŘETEL NA PŘÍČINU ŠKODY ANI TEORII ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE PŘEDCHOZÍ VĚTY SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. ODPOVĚDNOST ZONERU ZA ŠKODU SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU DRŽITEL LICENCE NEBO JINÁ OSOBA ZA PROGRAM SKUTEČNĚ ZAPLATILI, ANI ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENĚ PROGRAMU DLE OBCHODNÍCH PODMÍNEK ZONERU KE DNI ZÍSKÁNÍ PROGRAMU PODLE TOHO, KTERÁ Z TĚCHTO ČÁSTEK BUDE NIŽŠÍ.

22. KOMPONENTY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
Program a jeho součásti mohou využívat programové komponenty a služby třetích stran. Zoner tyto služby pouze spouští a není na ně připojen. Zoner se proto jmenovitě zříká veškeré odpovědnosti za funkčnost komponent a dostupnost služeb, stejně jako za jakékoliv jejich viditelné nebo skryté chování, které jsou takto poskytovány, a to nad rámec všech omezení odpovědnosti a záruk vyjmenovaných v Ujednání.

Google Maps API: Používáním funkce Google Maps v Programu se Držitel licence zavazuje souhlasit s podmínkami použití společnosti Google Inc., které jsou dostupné na http://maps.google.com/help/terms_maps.html.

23. UKONČENÍ PLATNOSTI LICENCE
Licence pozbývá platnosti v případě porušení jakéhokoliv bodu Ujednání ze strany Držitele licence. Při ukončení platnosti Licence je Zoner oprávněn ukončit možnost užívání Programu odebráním Licence ze Zoner účtu Držitele licence nebo Uživatele.

Po ukončení platnosti Licence:

 • Uživatel, který užívá Program s Licencí na uživatele, popř. uvedený typ Licence v rámci Hybridní licence, je přihlášen do Programu a současně není při a po ukončení platnosti Licence připojen k síti internet, je neprodleně povinen se odhlásit, a to ve všech případných nainstalovaných kopiích Programu.
 • Držitel licence, který užívá Program s Licencí na profil uživatele nebo Licenci na zařízení, popř. kterýkoli z uvedených typů Licence v rámci Hybridní licence, je povinen Program neprodleně odinstalovat, a to ze všech Zařízení, na kterých je Program instalován.

Jakékoliv další užívání Programu po ukončení platnosti Licence je bez získání nové Licence v rozporu se zákonem a ustanoveními Ujednání a může být trestně stíháno.

24. SOUHLAS S UJEDNÁNÍM
Podmínkou jakéhokoliv užívání Programu a jeho Instalace na libovolné Zařízení je souhlas s Ujednáním ze strany Držitele licence. Souhlas je elektronicky zaznamenán. Pokud osoba se zněním Ujednání nesouhlasí, nesmí Program instalovat ani jakkoliv užívat.

25. PLATNOST UJEDNÁNÍ
Rozhodným právem Licence je právo České republiky. Není-li mezi Držitelem licence a Zonerem sjednáno jinak, veškeré spory budou řešeny soudy České republiky. Dojde-li v průběhu platnosti Ujednání ke změnám v rozhodném právu, které se dotýkají jakýchkoliv ustanovení Ujednání a mohou ovlivnit práva a povinnosti vyplývající z Ujednání, zůstávají jakákoliv další ustanovení Ujednání v platnosti.

Toto Ujednání je Zoner oprávněn kdykoliv změnit, pokud je to nezbytné, zejména:

 • s ohledem na změny rozhodného práva;
 • z důvodů vývoje Programu;
 • z důvodů změny provozních požadavků na poskytované služby Zoneru nebo třetích stran.

O změnách Ujednání je Zoner povinen Držitele licence informovat nejméně 30 dní před nabytím účinnosti změn, a to:

 • na E-mail, který Držitel licence zadal prostřednictvím Zoner účtu;
 • prostřednictvím zpráv zobrazovaných Držiteli licence v Programu;
 • jiným způsobem určeným na základě jiného smluvním ujednáním mezi Držitelem licence a Zonerem.

Zoner negarantuje doručení zprávy Držiteli licence. Spolu s informací o změně bude Držiteli licence poskytnuta možnost souhlasit s novým zněním Ujednání nebo tuto změnu odmítnout a z tohoto důvodu licenční smlouvu vypovědět ve lhůtě 3 měsíců.

Jakékoliv ustanovení tohoto Ujednání může být změněno nebo Ujednání může být doplněno na základě jiného smluvního ujednání mezi Držitelem licence a Zonerem. Toto znění Ujednání je platné od 2. 10. 2017